კომენტარები

Specifies the formatting for endnotes. კომენტარის დანომრვისა და სტილების გასააქტიურებელი ტიპი ხელმისაწვდომი პარამეტრებია.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Footnotes and Endnotes - Endnotes tab


ავტოდანომრვა

Select the numbering style that you want to use for footnotes or endnotes.

მონიშვნა

აღწერილობა

A, B, C

ზედა რეგისტრი

a, b, c

ქვედა რეგისტრი

I, II, III

რომაული ციფრები (ზედა რეგისტრი)

i, ii, iii

რომაული ციფრები (ქვედა რეგისტრი)

1, 2, 3

არაბული ციფრები

A,... AA,... AAA,...

ანბანური დანომრვა ზედა რეგისტრით. პირველი 26 ჩანაწერის შემდეგ დანომრვა გადაიტვირთება "AA"ზე.

a,... aa,... aaa,...

ანბანური დანომრვა ქვედა რეგისტრით. პირველი 26 ჩანაწერის შემდეგ დანომრვა გადაიტვირთება "aa"ზე.


დაწყება

შეიყვანეთ ნომერი პირველი კომენტარისთვის დოკუმენტში. სასარგებლოა თუ გსურთ კომენტარების დანომრვის გააქტიურება ერთზე მეტ დოკუმენტში.

წინ

შეიყვანეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ კომენტარების ნომრების წინ შენიშვნის ტექსტში.. For example, type "re: " to display "re: 1".

შემდეგ

შეიყვანეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ კომენტარების ნომრების შემდეგ შენიშვნის ტექსტში. მაგ, ჩაბეჭდეთ ")" რათა ასახოთ "1)".

სტილები

თქვენი დოკუმენტის კომენტარების თანაბარი იერსახისთვის მიანიჭეთ პარაგრაფის სტილი სქოლიოებს.

პარაგრაფი

Select the paragraph style for the endnote text.

გვერდი

Select the page style that you want to use for endnotes.

სიმბოლოთა სტილები

შეგიძლიათ მიანიჭოთ სტილები კომენტარების ღუზებსა და ტექსტს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ წინასწარგანსაზღვრული კომენტარის სტილები ან სხვა სტილი.

ტექსტის არე

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

კომენტარების არე

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Please support us!