დანომრვა

განსაზღვრავს დანომრვის ფორმატსა და იერარქიას თავის დანომრვისასთვის მიმდინარე დოკუმენტში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


დონე

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

დანომრვა

Specify the formatting for the selected outline level.

პარაგრაფის სტილი

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

ციფრი

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Selection

Description

1, 2, 3, ...

არაბული ციფრები

A, B, C, ...

დიდი ასოები

a, b, c, ...

ქვედა რეგისტრის ასოები

I, II, III, ...

რომაული ციფრები (ზედა)

i, ii, iii, ...

რომაული ციფრები (ქვედა)

A,... AA,... AAA,...

ანბანური დანომრვა იდენტური ქვედა რეგისტრის ასოებით, სადაც ასოების რაოდენობა მიუთითებს თავის დონეზე. მაგ. მესამე ციფრი მესამე ე დონეზე არის "BBB".

a,... aa,... aaa,...

ანბანური დანომრვა იდენტური ქვედა რეგისტრის ასოებით, სადაც ასოების რაოდენობა მიუთითებს თავის დონეზე. მაგ. მესამე ციფრი მეორე დონეზე არის "cc".

არცერთი

დანომრვის ნიშნების გარეშე. მხოლოდ Separator ველში განსაზვრული ნიშანი ან სიმბოლო აისახება დანომრილი სტრიქონის დასაწყისში.


სიმბოლოების სტილი

Select the character style of the numbering character.

ქვედონეების ჩვენება

მონიშნეთ მონახაზი დონეების თავის დანორვაში ჩასართავი რიცხვი. მაგ., მონიშნეთ "3" თავის დანომრვის სამი დონის მოსანიშნად: 1.1.1

გამყოფი წინ

შეიყვანეთ თავის ნომრის წინ ასასახი ტექსტი. მაგ. "თავი " "თავი 1"ის ასასახად.

გამყოფი

შეიყვანეთ თავის ნომრის შემდეგ ასასახი ტექსტი. მაგ. ჩაბეჭდეთ წერტილი (.) "1."ის ასასახად.

დაწყება

შეიყვანეთ ნომერი, რომელზე გადატვირთვაც გსურთ თავის დანომრვა.

Please support us!