სვეტი

Define conditions for conditional styles here.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Conditional styles are paragraph styles that have different properties depending on the context. Once defined, you cannot change the conditional properties of a conditional style.

LibreOffice applies the paragraph properties of conditional styles as follows (the bold terms correspond to the titles of dialog fields): If a paragraph formatted with a conditional style is in a Context that has an Applied Style linked to it, then the Paragraph Style from that condition is used. If no style is linked to the Context, then the attributes defined in the conditional style apply. The following example illustrates this relationship:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. შემდეგ დააწკაპუნეთConditionჩანართზე და მონიშნეთ Conditional style ველი პარაგრაფის ახალი სტილის პირობით სტილად განსასაზღვრად.

  4. Context-ში, მონიშნეთ ზედა კოლონტიტულის ჩანაწერიParagraph Styles სტილებში, მონიშნეთ ზედა კოლონტიტულის სტილი საქმიან წერილში; მაგ, პარაგრაფის ნაგულისხმევი სტილი "ზედა კოლონტიტული". შეგიძლიათ მონიშნოთ საკუთარი სტილიც.

  5. შეგიძლიათ გააქტიუროთ პარაგრაფის სტილი კონტექსტურ მენიუზე მონიშნული ჩანაწერის Paragraph Styles ველში ორჯერ დაწკაპუნებით ან Assign-ის გამოყენებით.

  6. დააწკაპუნეთ OK პარაგრაფის დიალოგის სტილის დასახურად, და შემდეგ დააფორმატეთ ყველა პარაგრაფი თქვენს საქმიან წერილში, ზედა კოლონტიტულის ჩათვლით, ახალი "საქმიანი წერილის" პირობითი პარაგრაფის სტილით. (როდესაც აწკაპუნებთ ზედა კოლონტიტულზე, შესაძლოა დაგჭირდეთ All Styles ან Custom Styles-ის ასახვა სტილების სიაში ახალი საქმიანი წერილის სტილის გამოსაყენებლად.)

ზედა კოლონტიტულის ტექსტს ახლა გააჩნია ატრიბუტები, რომლებიც განსაზღვრეთ ზედა პარაგრაფის სტილში, მაშინ, როცა დოკუმენტის სხვა კომპონენტებს გააჩნიათ საქმიანი წერილის პირობითი პარაგრაფის სტილში განსაზღვრული ატრიბუტები.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


კონტექსტზე გააქტიურებული პარაგრაფის სტილი გამოიყენება სხვა ფორმატებში ექსპორტისას (RTF, HTML, და ა.შ.).

პირობითი სტილი

მონიშნეთ ეს ველი ახალი სტილის პირობით სტილად განსასაზღვრად.

შიგთავსი

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Here you can see the list of all Paragraph Styles applied to a context.

Paragraph Styles

A list of all Paragraph Styles which can be assigned to a context is contained in the list box.

სტილის ჯგუფები

These are the style groups that you can display in the Styles window.

სახელი

მნიშვნელობა

ავტომატური

Displays styles appropriate to the current context.

All Styles

Displays all styles of the active style category.

გამოყენებული სტილები

Displays the styles (of selected category) applied in the current document.

Custom Styles

Displays all user-defined styles in the selected style category.

სიმბოლოთა სტილები

Displays formatting styles for text.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

სტილების ჩამოთვლა

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Index Styles

Displays formatting styles for indexes.

Special Styles

Displays formatting styles for headers, footers, footnotes, endnotes, tables, and captions.

HTML Styles

Displays a list of styles for HTML documents.

პირობითი სტილი

Displays the user-defined conditional styles.

Hierarchical

Displays the styles in the selected category in a hierarchical list. To view the styles in a sublevel, click on the plus sign (+) next to the sublevel name.


უკუსვლა

Click here to remove the current context assigned to the selected style.

გამოყენება

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!