სვეტის სიგანე

ცვლის მონიშნული სვეტ(ებ)ის სიგანეს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In the context menu of a cell, choose Column - Width.


სიგანე

სვეტები

Enter the column number of the column you want to change the width of.

სიგანე

Enter the width that you want for the selected column(s).

Please support us!