სვეტი

მომართავს სვეტის სიგანეს ან არჩევს, ჩაურთავს და შლის სვეტებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In the context menu of a cell, choose Column.


სიგანე...

ცვლის მონიშნული სვეტ(ებ)ის სიგანეს.

ოპტიმალური სიგანე

ავტომატურად მოარგებს სვეტების სიგანეებს უჯრედების შიგთავსის მოსარგებად. სვეტის სგიგანის ცვლა არ ახდენს გავლენას ცხრილის სხვა სვეტების სიგანეზე. ცხრილის სიგანე არ უნდა აღემატებოდეს გვერდის სიგანეს.

Distribute Columns Equally

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

მონიშვნა

Selects the column that contains the cursor. This option is only available if the cursor is in a table.

ჩართვა...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

Please support us!