წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Delete - Rows.

On Table bar, click

Icon

Delete Row


Please support us!