მონიშვნა

მონიშნავს რიგს, რომელიც შეიცავს კურსორს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Select - Row.


ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როცა კურსორი ცხრილშია

Please support us!