ოპტიმალური სიმაღლე

ავტომატურად მოარგებს რიგების სიმაღლეებს უჯრედების შიგთავსის შესათავსებლად. ეს არის ნაგულისხმევი პარამეტრი ახალი ცხრილებისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Row Height

Optimal Row Height


შენიშვნის ხატულა

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ცხრილი შეიცავს რიგს ფიქსირებული სიმაღლით


Please support us!