რიგი

მომართეთ რიგების სიმაღლე, მონიშნეთ, ჩაურთეთ ან წაშალეთ რიგები.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In the context menu of a cell, choose Row.


სიმაღლე

აირჩიეთ მონიშნული რიგ(ებ)ის სიმაღლე.

ოპტიმალური სიმაღლე

ავტომატურად მოარგებს რიგების სიმაღლეებს უჯრედების შიგთავსის შესათავსებლად. ეს არის ნაგულისხმევი პარამეტრი ახალი ცხრილებისთვის.

Distribute Rows Equally

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

მონიშვნა

მონიშნავს რიგს, რომელიც შეიცავს კურსორს.

ჩართვა...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

Please support us!