ტექსტის დინება

ტექსტის ნაკადის პარამეტრების მომართვა ტექსტისთვის ცხრილის წინ და შემდეგ.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Properties - Text Flow tab.


ტექსტის ნაკადი

გაყოფა

მონიშნეთ ეს ველი და შემდეგ მომიშნეთ გამყოფის ტიპი, რომლის დაკავშირებაც გსურთ ცხრილთან.

გვერდი

ჩაურთავს გვერდის გამყოფს ცხრილის წინ ან შემდეგ.

სვეტი

ჩაურთავს სვეტის გამყოფს ცხრილის წინ ან შემდეგ მრავალსვეტიან გვერდში.

წინ

ჩაურთავს გვერდს ან სვეტის გამყოფს ცხრილამდე.

შემდეგ

ჩაურთავს გვერდს ან სვეტის გამყოფს ცხრილის შემდეგ.

გვერდის სტილებით

მიანიჭებს გვერდის სტილს,რომელსაც განსაზღვრავთ პირველ გევრდზე, რომელიც გვერდის გამყოფს მოსდევს.

გვერდის სტილი

მონიშნეთ გვერდის სტილი, რომლის გამოყენებაც გსურთ გამყოფის მომდევნო პირველ გვერდზე .

გვერდის ნომერი

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

ცხრილების დაშვება გვერდებისა და სვეტების დასაყოფად.

გვერდის ან სვეტის გაყოფის ცხრილების რიგებს შორის გამყოფს ჩაურთავს.

სვეტებსა და გვერდებს შორის რიგის გაყოფა

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

შემდეგ პარაგრაფთან შენახვა

Keeps the table and the following paragraph together when you insert the break.

ყოველ გვერდზე გამეორება

Repeats the table heading on a new page when the table spans more than one page.

პირველი... რიგები

Enter the number of rows to include in the heading.

Text orientation

Select the orientation for the text in the cells. You can use the following formatting options to specify the orientation of text in table cells:

Vertical alignment

Specify the vertical text alignment for the cells in the table.

Please support us!