ცხრილი

ზომის, პოზიციის, დაშორებისა და გასწორების პარამეტრები მონიშნული ცხრილისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Properties - Table tab.


პარამეტრები

სახელი

შეიყვანეთ შიდა სახელი ცხრილისთვის. შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ ეს სახელი ნავიგატორში ცხრილის სწრადად ლოკალიზებისთვის.

სიგანე

Enter the width of the table. ეს ველი ხელმისაწვდომია მხოლოდ Automatic პარამეტრის Alignment ველში არმონიშვნისას.

მიმართებითი

ასახავს ცხრილის სიგანეს გვერდის სიგანის პროცენტულობად.

სწორება

მონიშნული ცხრილის სწორების პარამეტრების მომართვა.

ავტომატური

გაჭიმავს ცხრილს ჰორიზონტალურად მარცხენა და მარჯვენა ველებზე. ეს რეკომენდებული პარამეტრია ცხრილებისთვის HTML დოკუმენტებში.

მარცხენა

უსწორებს ცხრილის მარცხენა კიდეს გვერდის მარჯვენა ველს.

მარცხენა ველი

უსწორებს ცხრილის მარცხენა გვერდს შეწევას, რომელიც შეიყვანეთ Left box in the Spacing არეში.

მარჯვნივ

უსწორებს ცხრილის მარჯვენა კიდეს გვერდის მარცხენაველს.

ცენტრირებული

განათავსებს ცხრილს გვერდის ჰორიზონტალურად.

ხელით

ჰორიზონტალურად ასწორებს ცხრილს იმ მნიშვნელობებზე დაყრდნობით, რასაც შეიყვანთLeft და Right ველებში Spacing არეში. LibreOffice ავტომატურად გამოითვლის ცხრილის სიგანეს. მონიშნეთ ეს პარამეტრი თუ გსურთ ინდივიდუალური column widthsგანსაზღვრა.

სივრცეები

მარცხენა

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა, რომლის დატოვებაც გსურთ გვერდის მარცხენა ველსა და ცხრილის კიდეს შორის. ეს პარამეტრი მიუწვდომელია, თუ Automatic ანLeft პარამეტრი მონიშნულია Alignment არეში.

მარჯვნივ

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა, რომლის დატოვებაც გსურთ გვერდის მარჯვენა ველსა და ცხრილის კიდეს შორის. ეს პარამეტრი მიუწვდომელია, თუ Automatic ანLeft პარამეტრი მონიშნულია Alignment არეში.

ზემოთ

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა, რომლის დატოვებაც გსურთ ცხრილის ზედა კიდესა და ცხრილის ზემოთ ტექსტს შორის.

ქვემოთ

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა, რომლის დატოვებაც გსურთ ცხრილის ქვედა კიდესა და ცხრილის ქვემოთ ტექსტში.

რჩევის ხატულა

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


თვისებები

Text direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Please support us!