ცხრილის ფორმატი

განსაზღვრავს მონიშნული ცხრილის, მაგ., სახელს, სწორებას, დაშორებას, სვეტის სიგანეს, საზღვრების და ფონის პარამეტრებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Properties.


ცხრილი

ზომის, პოზიციის, დაშორებისა და გასწორების პარამეტრები მონიშნული ცხრილისთვის.

ტექსტის დინება

ტექსტის ნაკადის პარამეტრების მომართვა ტექსტისთვის ცხრილის წინ და შემდეგ.

სვეტები

განსაზღვრეთ სვეტის სიგანის პარამეტრები.

არე

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!