დიდი ასოები

პარაგრაფის პირველი ასოს ფორმატირება დიდი ასოთი, სადაც შეგიძლიათ რამდენიმე სტრიქონის გადაბმა. ასევე შეგიძლიათ პარაგრაფის პირველი ასოს ფორმატირება დიდი ასოთი.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


პარამეტრები

Display drop caps

ააქტიურებს დიდი ასოების პარამეტრებს მონიშნულ პარაგრაფზე.

მთლიანი სიტყვა

ასახავს პარაგრაფის პირველი სიტყვის პირველ ასოს დეკორატიულად და დანარჩენ ასოებს დიდ ასოებად.

სიმბოლოთა რაოდენობა

შეიყვანეთ დიდ ასოებად გარდასაქმნელი სიმბოლოების რაოდენობა.

სტრიქონები

Enter the number of lines that you want the drop cap to extend downward from the first line of the paragraph. Shorter paragraphs will not get drop caps. The selection is limited to 2-9 lines.

Space to text

შეიყვანეთ სივრცის რაოდენობა, რომელსაც დატოვებთ დიდ ასოებსა და პარაგრაფის დანარჩენ ტექსტს შორის.

შიგთავსი

ტექსტი

შეიყვანეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ დიდ ასოებად პარაგრაფის პირველი ასოების ნაცვლად.

სიმბოლოების სტილი

მონიშნეთ დიდ ასოებად გამოსაყენებელი ფორმატირების სტილი.მიმდინარე პარაგრაფის ფორმატირების სტილის გამოსაყენებლად, მონიშნეთ [None].

წინასწარი დათვალიერების ველი

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!