შეთანხმების ფაილის ჩასწორება

Create or edit a list of words to include in an Alphabetical Index. A concordance file lists words that should be referenced in an alphabetical index, together with the page number(s) where they appear in the document.

You can use the Find All button on the Find & Replace dialog to highlight all places where a word appears, then open the Insert Index Entry dialog to add that word and places to the alphabetical index. However, if you need the same set of alphabetical indexes in multiple documents, the concordance file allows you to enter every word just once, then use the list many times.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


შეთანხმების ფაილის რედაქტირების წვდომისთვის:

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. Type ველში, მონიშნეთ "Alphabetical Index".

  3. Options არეში მონიშნეთ Concordance file თოლია.

  4. დააწკაპუნეთ File ღილაკს და შემდეგ მონიშნეთNew ან Edit.

შეთანხმების ფაილი შეიცავს შემდეგ ველებს:

Term

Meaning

Search term

"Search term" მიემართება ინდექსის ჩანაწერს, რომლის მონიშვნაც გსურთ დოკუმენტში.

Alternative entry

"Alternative entry" მიემართება ინდექსის ჩანაწერს, რომლის ასახვაც გსურთ ინდექსში.

1st and 2nd Keys

1-ელი და მე-2-ე გასაღებები მშობელი ინდექსის ჩანაწერებია. "Search term" ან "Alternative entry" აისახება ქვეჩანაწერად 1-ელ და მე-2-ე გასაღებებს შორის.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"Match case" გულისხმობს ზედა რეგისტრისა და ქვედარეგისტრის ასოების გათვალისწინებას.

Word only

"Word only" ეძებს ტერმინს ცალკე სიტყვად.


note

"Match case" ან "Word only" პარამეტრების გასააქტიურებლად, დააწკაპუნეთ შესაბამის უჯრედს და შემდეგ მონიშნეთ თოლია.


შეთანხმების ფაილის შესაქმნელად რედაქტირების შეთანხმების ფაილის დიალოგის გარეშე შექმნა:

გამოიყენეთ ფორმატის სახელმძღვანელო, როდესაც შეთანხმების ფაილს ქმნით:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

ჩანაწერები "Match case" და "Word only" ინტერპრეტირებულია "No" ან FALSE თუ ცარიელია ან ნული (0). სხვა ყველა დანარჩენი შიგთავსი ინტერპრეტირებულია როგორც "Yes" ან TRUE.

მაგალითი

მაგ., სიტყვა "Boston" ჩასართავად ანბანურ ინდექსში "Cities" ჩანაწერის ქვემოთ, უნდა შეიყვანოთ შემდეგი სტრიქონი შეთანხმების ფაილში:

Boston;Boston;Cities;;0;0

ასევე ეძებს "Boston" თუ დაწერილია ქვედა რეგისტრით.

"Beacon Hill" უბნის ბოსტონში ჩასართავად "Cities" ჩანაწერის ქვეშ, შეიყვანეთ შემდეგი სტრიქონი:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!