ჩანაწერები (ბიბლიოგრაფია)

ფორმატის განსაზღვრა ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერებისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Bibliography is the selected type)


ტიპი

ასახული ტიპები დამოკიდებულია ლიტერატურის წყაროებზე.

სტრუქტურა და ფორმატი

Structure სტრიქონის ასახავს სარჩევის კოდს მონიშნული ზედა კოლონტიტულის დონისთვის. ზედა კოლონტიტულის იერსახის შესაცვლელად შეგიძლიათ შეიყვანოთ კოდები ან ტექსტი ამ სტრიქონის ცარიელ ველებში. ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ცარიელ ველზე ან კოდზე და შემდეგ კოდის ღილაკზე.

ჩანართის გაჩერება (T)

ჩაურთავს ჩანართის შეჩერებას. პუნქტირების წერტილების ჩანართის შეჩერებაზე დასამატებლად მონიშნეთ სიმბოლო Fill character box-ში. ჩანართის შეჩერების პოზიციის შესაცვლელად შეიყვანეთ მნიშვნელობაTab stop position ველში ან მონიშნეთAlign right check box.

ტიპი

Lists the available bibliography entries. To add an entry to the Structure line, click the entry, click in an empty box on the Structure line, and then click Insert. Use the Define Bibliography Entry dialog to add new entries.

ჩართვა

ამატებს მიმართვის კოდს მომიშნული ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერებისთვისStructure line-ზე. მონიშნეთ ჩანაწერი სიაში, დააწკაპუნეთ ცარიელ ველზე და შემდეგ დააწკაპუნეთ ამ ღილაკზე.

უკუსვლა

შლის მონიშნული მიმართვის კოდს Structure lineდან.

სიმბოლოების სტილი

განსაზღვრეთ ფორმატირების სტილი მონიშნული ნაწილისთვის Structure line.

ჩასწორება

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ჩაასწოროთ მონიშნული სიმბოლოს სტილი.

სიმბოლოს შევსება

მონიშნეთ ჩანართის სასურველი პუნქტირი.

ჩანართის გაჩერების პოზიცია

შეიყვანეთ მარცხენა ველსა და ჩანართის შეჩერებას შორის დასატოვებელი დაშორება.

სწორება მარჯვნივ

უსწორებს ჩანართის გაჩერებას მარჯვენა გვერდის ველს.

დახარისხება

განსაზღვრეთ დახარისხების პარამეტრები ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერებისთვის.

დოკუმენტის პოზიცია

ახარისხებს ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებს მათი დოკუმენტში მიმართვის პოზიციის მიხედვით. თუ გსურთ მიმართვების ავტომატურად დანომრვა,მონიშნეთ ეს პარამეტრი

შიგთავსი

ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების დახარისხება Sort keys რასაც განსაზღვრავთ,მაგ., ავტორით ან პუბლიკაციის წლით.

გასაღებების დახარისხება

1, 2 ან 3

მონიშნეთ ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ახარისხებთ ბიბლიოგრაფიის ჩანაწერებს. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია, თუ მონიშნავთ Content რადიო-ღილაკს Sort by არეში.

აჰ

ახარისხებს ბიბლიოგაფიის ჩანაწერებს აღმავალი ალფაციფრული რიგით.

ჰა

Sorts the bibliography entries in a descending alphanumerical order.

Please support us!