ჩანაწერები (ანბანური ინდექსი)

განსაღვრეთ ანბანური ინდექსის ჩანაწერების ფორმატი.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (when Alphabetical Index is the selected type)


დონე

მონიშნეთ განსასაზღვრი დონე.

დონე "S" მიემართება ცალ ასოიან ზედა კოლონტიტულებს, რომლებიც ინდექსის ჩანაწერებს ანბანურად ჰყოფს. ამ ზედა კოლონტიტულების გასააქტიურებლად მონიშნეთ Alphabetical delimiter თოლია Formatარეში.

სტრუქტურა და ფორმატი

Structure სტრიქონის ასახავს სარჩევის კოდს მონიშნული ზედა კოლონტიტულის დონისთვის. ზედა კოლონტიტულის იერსახის შესაცვლელად შეგიძლიათ შეიყვანოთ კოდები ან ტექსტი ამ სტრიქონის ცარიელ ველებში. ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ცარიელ ველზე ან კოდზე და შემდეგ კოდის ღილაკზე.

ჩანაწერის ტექსტი (E)

ჩაურთავს თავის ზედა კოლონტიტულის ტექსტს.

ჩანართის გაჩერება (T)

ჩაურთავს ჩანართის შეჩერებას. პუნქტირების წერტილების ჩანართის შეჩერებაზე დასამატებლად მონიშნეთ სიმბოლო Fill character box-ში. ჩანართის შეჩერების პოზიციის შესაცვლელად შეიყვანეთ მნიშვნელობაTab stop position ველში ან მონიშნეთAlign right check box.

თავის ინფორმაცია

ჩაურთავს თავის ინფორმაციას, როგორიცაა თავის ზედა კოლონტიტული და ნომერი. მონიშნეთ ინფორმაცია, რომლის ასახვაც გსურთ Chapter entry ველში.

თავის ჩანაწერი

მონიშნეთ თავის ინფორმაცის, რომლის ჩართვაც გსურთ ინდექსის ჩანაწერში.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

გვერდის ნომერი (#)

ჩაურთავს გვერდის ნომერს ჩანაწერში.

სიმბოლოების სტილი

განსაზღვრეთ ფორმატირების სტილი მონიშნული ნაწილისთვის Structure line.

ჩასწორება

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ჩაასწოროთ მონიშნული სიმბოლოს სტილი.

სიმბოლოს შევსება

მონიშნეთ ჩანართის სასურველი პუნქტირი.

ჩანართის გაჩერების პოზიცია

შეიყვანეთ მარცხენა ველსა და ჩანართის შეჩერებას შორის დასატოვებელი დაშორება.

სწორება მარჯვნივ

უსწორებს ჩანართის გაჩერებას მარჯვენა გვერდის ველს.

ფორმატი

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

ჩანართის პოზიცია პარაგრაფის სტილის შეწევასთან მიმართებით

განათავსებს ჩანართის შეჩერებას Styles"მარცხნიდან შეწევის"ის ჩანართში განსაზღვრულ პარაგრაფის სტილის მნიშვნელობასთან მიმართებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩანართის გაჩერება მოთავსებული იქნება მარცხენა ტექსტის ველთან მიმართებით.

სიმბოლოთა სტილი ძირითადი ჩანაწერებისთვის

Specify the formatting style for the main entries in the alphabetical index. To convert an index entry into a main entry, click in front of the index field in the document and then choose Edit - Index Entry.

ანბანური გამყოფი

გამოიყენებს ანბანური რიგით დალაგებული ინდექსის ჩანაწერების საწყის ასოებს სექციის ზედა კოლონტიტულებად.

მძიმეებით გამოყოფილი გასაღები

ინდექსის ჩანაწერებს მძიმით გამოყოფს და ერთ ხაზზე განალაგებს .

Please support us!