ჩანაწერები (ინდექსები/ცხრილები)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Entries tab (depending on type selected)


სარჩევი

ანბანური ინდექსი

ილუსტრაციის ინდექსი

ცხრილის ინდექსი

მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული

ობიექტების ცხრილი

ბიბლიოგრაფია

Please support us!