ინდექსი

შემდეგი პარამეტრებია ხელმისაწვდომი, როდესაც მონიშნავთ User-Defined as the indexტიპს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ინდექსები ხელმისაწვდომია Type ველში, როდესაც ჩაურთავთ ინდექსის ჩანაწერს თქვენს დოკუმენტში.

ტიპი და სახელი

განსაზღვრეთ ინდექსის ტიპი და სათაური.

ტიპი

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

სათაური

შეიყვანეთ მონიშნული ინდექსის სათაური.

ხელით გაკეთებული ცვლილებებისგან დაცვა

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

მონიშნეთ უნდა შეიქმნას თუ არა ინდექსი დოკუმენტისთვის ან მიმდინარე თავისთვის.

შექმნა

სტილები

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

სტილების გააქტიურება

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

ინდექსის ნიშნულები

შეიცავს ინდექსის ჩანაწერებს, რომლებიც ჩაურთეთ Insert - Indexes and Tables - Entry in the index.-ს ამორჩევით.

ცხრილები

ჩაურთავს ცხრილებს ინდექსში.

დიაგრამა

Iჩაურთავს დიაგრამებს ინდექსში.

Frames

Includes frames in the index.

OLE ობიექტები

ჩაურთავს OLE ობიექტებს ინდექსში.

დონის გამოყენება წყაროს თავიდან

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

ინდექსის ჩანაწერის განსაზღვრა

Please support us!