ინდექსი

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


ტიპი და სახელი

განსაზღვრეთ ინდექსის ტიპი და სათაური.

ტიპი

მონიშნეთ სასურველი ინდექსის ტიპი. ამ ჩანართში ხელმისაწვდომი პარამეტრები დამოკიდებულია მონიშნული ინდექსის ტიპზე. Insert - Indexes and Tables - Indexes and Tables, შემდეგ შეგიძლიათ ინდექსის ჩასწორება.

სათაური

შეიყვანეთ მონიშნული ინდექსის სათაური.

ხელით გაკეთებული ცვლილებებისგან დაცვა

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

ინდექსის შექმნა

მონიშნეთ უნდა შეიქმნას თუ არა ინდექსი დოკუმენტისთვის ან მიმდინარე თავისთვის.

შეფასების დონე

შეიყვანეთ სათაურების დონეების რაოდენობა ინდექსში ჩასართავად.

შექმნა

გამოიყენეთ ეს არე, რათა განსაზღვროთ ინდექსში ჩასართავი ინფორმაცია.

მონახაზი

ქმნის ინდექსს მონახაზის დონეების გამოყენებით. მაგ., პარაგრაფები დაფორმატებული წინასწარგანსაზღვრული სათაურების სტილით (Heading 1-10) დაემატება ინდექსს.

You can also assign the outline levels in the Outline & Numbering tab page of the Format - Paragraph dialog.

დამატებითი სტილები

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

tip

You can include the Figure Index Heading or Bibliography Heading styles, as well as any other relevant heading style, to the Table of Contents.


სტილების გააქტიურება

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


ინდექსის ნიშნულები

შეიცავს ინდექსის ჩანაწერებს, რომლებიც ჩაურთეთ Insert - Indexes and Tables - Entry in the index.-ს ამორჩევით.

Please support us!