პირობების განსაზღვრა

პირობები ლოგიკური გამოსახულებებია, რომლის გამოყენება შეგიძლიათ ეკრანის კონტროლისა fields და sections თქვენს დოკუმენტში. მიუხედავად ამისა, შემდეგი მაგალითები მიემართება ყველა ველს, ასევე ყველა სექციას.

შეგიძლიათ განსაზღვროთ პირობები შემდეგი ველის ტიპებში:

 1. პირობითი ტექსტი: ასახავს A ტექსტს თუ პირობა ჭეშმარიტია ან B ტექსტს თუ პირობა ცრუა.

 2. დაფარული ტექსტი: მალავს პარაგრაფს თუ პირობა ნამდვილია.

 3. დაფარული პარაგრაფი: მალავს პარაგრაფს თუ პირობა ნამდვილია.

 4. ნებისმიერი ჩანაწერი და შემდეგი ჩანაწერი: აკონტროლებს მონაცემთა ბაზის ჩანაწერებთან წვდომას.

ეს უმარტივესი გზაა პირობის განსასაზღვრად ლოგიკური გამოსახულების პირდაპირ ჩაბეჭდვააCondition ველში შემდეგი მნიშვნელობებით:

TRUE

ეს პირობა ყოველთვის შეგხვდებათ. შეგიძლიათ ასევე შეიყვანო ნებისმიერი მნიშვნელობა, რომელიც 0-ს უდრის პირობით ტექსტად.

FALSE

პირობა არ შეხვდათ. შეგიძლიათ შეიყვანოთ მნიშვნელობა 0.


note

თუ დატოვებთ Condition ველს ცარიელს, პირობა გარდაიქმნება როგორც არ შეხვედრილად.


როდესაც განსაზღვრავთ პირობას, იგივე გამოიყენეთ elementsფორმულის, კონკრეტულად შედარებითი ოპერატორების, მათემატიკური და სტატისტიკური ფუნქციების, ნომრების ფორმატების, ცვლადებისა და კონსტანტების განსაზღვრისთვის.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი ცვლადების ტიპები როდესაც განსაზღვრავთ პირობას:

 1. წინასწარ განსაზღვრული LibreOffice variables რომელიც გამოიყენებს დოკუმენტების პარამეტრების სტატისტიკას.

 2. სამომხმარებლო ცვლადები, რომლებიც შექმნილია "ცვლადის მომართვის" ველით

 3. მომხმარებლის მონაცემებზე დამყარებული ცვლადები

 4. მონაცემთა ბაზის შიგთავსზე დაფუძნებული ცვლადები

შეუძლებელია შიდა ცვლადების გამოყენება, როგორიცაა გვერდისა და თავის ნომრები, პირობის გამოსახულებაში.

პირობები და ცვლადები

შემდეგი ცვლადები გამოიყენებს ცვლადებს სახელად "x":

x == 1 ანx EQ 1

პირობა ჭეშმარიტია, თუ "x" უდრის 1.

x != 1 ან x NEQ 1

პირობა ჭეშმარიტია, თუ "x" არ უდრის 1-ს.

sinx == 0

თუ პირობა ჭეშმარიტია, "x" მრავალჯერადი pi.


შედარებითი სტრიქონიანი ოპერატორების გამოსაყენებლად ობიექტი შემოსაზღვრული უნდა იყოს ორმაგი ციტირების ნიშნებით:

x == "ABC" ან x EQ "ABC"

მონიშნავს, თუ ცვლადი "x" შეიცავს (ჭეშმარიტ) "ABC" სტრიქონს, ან არა (ცრუს).

x == "" ან x EQ ""

ან

!x ან NOT x

მონიშნავს თუ ცვლადი "x" შეიცავს ცარიელ სტრიქონს.


note

"თანაბარი" შედარებითი ოპერატორი წარმოდგენილი უნდა იყოს ორი თანაბარი ნიშნით (==) პირობაში. მაგ., თუ განსაზღვრავთ ცვლადს "x" 1-ის მნიშვნელობით, შეგიძლიათ შეიყვანოთ პირობა როგორც x==1.


მომხმარებლის მონაცემები

You can include user data when you define conditions. To change your user data, choose - LibreOffice - User data. User data must be entered in the form of strings. You can query the user data with "==" (EQ), "!=" (NEQ), or "!"(NOT).

შემდეგი ცხრილები ჩამოთვლის მომხმარებლის მონაცემების ცვლადებსა და მათ მნიშვნელობებს:

ცვლადი

მნიშვნელობა

user_firstname

სახელი

user_lastname

გვარი

user_initials

ინიციალები

user_company

კომპანია

user_street

ქუჩა

user_country

ქვეყანა

user_zipcode

ქვეყნის კოდი

user_city

ქალაქი

user_title

სათაური

user_position

პოზიცია

user_tel_work

საქმიანი სატელეფონო ნომერი

user_tel_home

სახლის ტელეფონის ნომერი

user_fax

ფაქსის ნომერი

user_email

Email address

user_state

მდგომარეობა (არა ყველა LibreOffice ვერსიაში)


მაგ., პარაგრაფის, ტექსტის, სექციის განსაკუთრებული ინიციალების, როგორიცაა "LM",მქონე მომხმარებლიანი სექციის დასამალად შეიყვანეთ პირობა: user_initials=="LM".

პირობები და მონაცემთა ბაზების ველები

შეგიძლიათ განსაზღვროთ პირობები მონაცემთა ბაზის წვდომისთვის ან მონაცემთა ბაზის ველებისთვის. მაგ., შეგიძლიათ მონიშნოთ მონაცემთა ბაზის ველის შიგთავსი პირობიდან ან გამოიყენოთ მონაცემთა ბაზის ველები ლოგიკურ გამოსახულებებში. შემდეგი ცხრილი ჩამოთვლის მონაცემთა ბაზების პირობით გამოყენების რამდენიმე მეტ მაგალითს.

მაგალითი

მნიშვნელობა

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია NEQ ""

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია != ""

თუ პირობა ჭეშმარიტია, COMPANY ველი ცარიელი არ იქნება. (პირველ მაგალითში ოპერატორი არ მოითხოვება.)

!მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია

მონაცემთა ბაზის გარეშე. ცხრილი. კომპანია

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია EQ ""

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია ==""

Returns TRUE if the COMPANY field is empty.

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია ==""

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. კომპანია NEQ ""

Returns TRUE if the current entry in the COMPANY field is not "Sun". (Exclamation sign represents a logical NOT.)

მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. სახელი და მონაცემთა ბაზა. ცხრილი. სახელი

აბრუნებს TRUE თუ ჩანაწერი შეიცავს სახელსა და გვარს.


note

გაითვალისწინეთ განსხვავება ბულეანურ NOT "!" სა და შედარებით ოპერატორს შორის არ უდრის "!=" (NEQ).


როდესაც მიემართებით მონაცემთა ბაზას პირობით, გამოიყენეთ Databasename.Tablename.Fieldname. თუ ერთ-ერთი სახელი შეიცავს სიმბოლოს, რომელიც ოპერატორია (-) ნიშნის მსგავსად, ჩასვით სახელი კვადრატულ ფრჩხილებში, მაგ., Databasename.[Table-name].Fieldname. არასდროს გამოიყენოთ სივრცეები ველების სახელებში.

მაგალითი: ცარიელი მონაცემთა ბაზების ველების დამალვა

შეიძლება გსურდეთ პირობის შექმნა, რომელიც დამალავს ცარიელ ველს, მაგ., თუ COMPANY ველი ცარიელია ზოგიერთი მონაცემების ჩანაწერებისთვის.

მონიშნეთ Hidden Paragraph ველი და ჩაბეჭდეთ შემდეგი პირობა: წიგნაკი. მისამართები. კომპანია EQ ""

ან ჩაბეჭდეთ შემდეგი

NOT წიგნაკი. მისამართები. კომპანია

COMPANY მონაცემთა ბაზის ველი ცარიელია, პირობა სწორია და პარაგრაფი დამალული.

note

To display hidden paragraphs on the screen, choose - LibreOffice Writer - View, and clear the Hidden paragraphs check box.


პირობების მაგალითები ველებში

შემდეგი მაგალითები გამოიყენებს ტექსტის ველს, მიუხედავად ამისა, მათი გააქტიურება ნებისმიერ ველზე შეიძლება, რომელიც ებმება პირობას. პირობების სინტაქსი შეიძლება გამოიყენებოდეს დამალული ტექსტისთვის, პარაგრაფის, ნებისმიერი ჩანაწერის ან შემდეგი ჩანაწერის ველებისთვის.

გვერდების ნომრებზე დაფუძნებული პირობითი ტექსტის ასასახად:

 1. Choose Insert - Fields - Other, and then click the ფუნქციები tab.

 2. Type სიაში დააწკაპუნეთ "პირობით ტექსტზე".

 3. Condition ველში ჩაბეჭდეთ "გვერდი == 1".

 4. Then ველი, ჩაბეჭდეთ "მხოლოდ ერთი გვერდია".

 5. Or ველში ჩაბეჭდეთ "რამდენიმე გვერდია".

 6. დააწკაპუნეთ Insert, და შემდეგ Close.

მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ცვლადზე დაფუძნებული პირობითი ტექტის ასასახად

 1. ამოირჩიეთ Insert - Fields - Other, და შემდეგVariablesჩანართი.

 2. Type სია, შემდეგ დააწკაპუნეთ "ცვლადის დაყენება".

 3. Name ველში ჩაბეჭდეთ "მოგება".

 4. Value ველში ჩაბეჭდეთ "5000".

 5. დააწკაპუნეთ Insert.

 6. დააწკაპუნეთ Functions ჩანართზე და "პირობით ტექსტზე" Type სიაში.

 7. Condition ველში ჩაბეჭდეთ "Profit < 5000".

 8. Then ველში ჩაბეჭდეთ "სამიზნე არ შემხვდა".

 9. Or ველში ჩაბეჭდეთ "სამიზნე შეგვხვდა".

 10. დააწკაპუნეთ Insert.

"Profit" ცვლადის შიგთავსის ჩასასწორებლად ორჯერ დააწკაპუნეთ ცვლადის ველზე.

მონაცემთა ბაზის ველზე დამყარებული პირობითი ტექსტის ასასახად:

ამ მაგალითის პირველი ნაწილი ჩაურთავს სივრცეს დოკუმენტის "First Name"-სა და "Last Name" ველებში და მეორე ველის ნაწილი ჩაურთავს ველის შიგთავსზე დამყარებულ ტექსტს. ეს მაგალითი მოითხოვს მისამართთა მონაცემების დარეგისტრირებულ წყაროს.LibreOffice.

 1. ამოირჩიეთ Insert - Fields - Other,და შემდეგ დააწკაპუნეთ Database ჩანართზე.

 2. Type სიაში დააწკაპუნეტ "Mail merge fields".

 3. Database selection ველში ორჯერ დააწკაპუნეთ წიგნაკზე, დააწკაპუნეთ "First Name", და შემდეგ click Insert.გაიმეორეთ "Last Name"-ისთვის.

 4. დოკუმენტში მოათავსეთ კურსორი ორ ველს შორის, დააწკაპუნეთ შორისზე და შემდეგ დაუბრუნდით Fields დიალოგს:

 5. დააწკაპუნეთ Functions ჩანართზე და დააწკაპუნეტ "Conditional text" Typeსიაში

 6. Condition ველში ჩაბეჭდეთ: "Addressbook.addresses.firstname".

 7. Then ველში ჩაბეჭდეთ შორისი და დატოვეთ Or ველი ცარიელი.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ პირობა ტექსტზე დაფუძნებული შიგთავსის ჩასართავად სახელის ველში.

 1. Fields დიალოგში დააწკაპუნეთ Functions ჩანართზე.

 2. Type ველში დააწკაპუნეთ "Conditional text".

 3. Condition ველში ჩაბეჭდეთ: წიგნაკი.მისამართები.სახელი == "Michael"

 4. Then ველში ჩაბეჭდეთ "ძვირფასო".

 5. Or ველში ჩაბეჭდეთ "გამარჯობა".

 6. დააწკაპუნეთ Insert.

Please support us!