სპეციალური ჭდეები

როდესაც ინახავთ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს ველებს როგორც HTML დოკუმენტში, LibreOffice ავტომატურად გარდაქმნის თარიღისა, დროისა და DocInformation ველებს სპეციალურ HTML ჭდეებად. ველების შიგთავსები ჩაერთვება დამწყებ და დამხურავ HTML ჭდეებად გარდაქმნილ ველებში. ეს სპეციალური HTML ჭდეები არ შეესაბამება სტანდარტულ HTML ჭდეებს.

LibreOffice ჩამწერი ველები განსაზღვრულია <SDFIELD> ჭდეებით HTML დოკუმენტში. ველის ტიპი, ფორმატი და სპეციალური ველის სახელი ჩართულია HTML ჭდეში. HTML ფილტრის მიერ ამოცნობილი ფორმატის ჭდე დამოკიდებულია ველის ტიპზე.

თარიღისა და დროის ველები

"თარიღისა" და "დრპის" ველებისთვის TYPE პარამეტრი უდრის DATETIME. თარიღისა ან დროის ფორმატი განსაზღვრულია SDNUM პარამეტრით, მაგ., DD:MM:YY თარიღებისთვის ან HH:MM:SS დროისთვის.

ფიქსირებული თარიღისა და დროის ველებისთვის თარიღის და დრო განსაზღვრულია SDVAL პარამეტრებით.

HTML ჭდეების თარიღისა და დროის მაგალითები, რომლებიც ამოიცნობა LibreOffice შემდეგ ცხრილში ნაჩვენებ ველებად:

ველები

LibreOffice ჭდე

თარიღი ჩასწორებულია

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

თარიღი ცვლადია

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

დრო ჩასწორებულია

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

დრო ცვლადია

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


DocInformation ველები

DocInformation ველებისთვის, TYPE პარამეტრი უდრის DOCINFO. SUBTYPE პარამეტრი ასახავს სპეციფიკურ ველის ტიპს, მაგ.,"შექმნილი" DocInformation ველისთვის, SUBTYPE=CREATE. თარიღის ან დროის DocInformation ველებისთვის FORMAT პარამეტრი უდრის DATE ან TIME, და SDNUM pპარამეტრი ასახავს გამოყენებული ფორმატის ნომერს. SDFIXED პარამეტრი მიუთითებს DocInformation შიგთავსი ფიქსირებულია თუ არა.

ფიქსირებული თარიღისა და დროის ველები უდრის SDVAL პარამეტრს, წინაღმდეგ შემთხვევაში შიგთავსი უდრის SDFIELD HTMLჭდეებს შორის არსებულ ტექსტს.

Examples of DocInformation special HTML tags that are recognized by LibreOffice as fields are shown in the following table:

ველები

LibreOffice ჭდე

აღწერილობა (ფიქსირებული შიგთავსი)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>აღწერილობა</SDFIELD>

შექმნის თარიღი

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. Quarter 98</SDFIELD>

შექმნის დრო (ფიქსირებული შინაარსი)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

შეცვლის დრო

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Mo 23 Feb, 98</SDFIELD>


Please support us!