მონაცემთა ბაზა

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - More Fields - Database tab


ტიპი

Lists the available field types.

ველის ტიპი

მნიშვნელობა

ნებისმიერი ჩანაწერი

ჩაურთავს მონაცემთა ბაზის ველის შიგთავს, რომელსაც განსაზღვრავთ Record Number ველში ფოსტის შერწყმის ველად, თუ თქვენს მიერ შეყვანილიCondition შეგხვდებათ. მხოლოდ მრავალჯერადი მონიშვნით შერჩეული ჩანაწერები მონაცემთა წყაროს ხედში იქნება გათვალისწინებული.

შეგიძლიათ ამ ველის გამოყენება რამდენიმე ჩანაწერის ჩასართავად დოკუმენტში. მარტივად, ჩაურთეთ Any Record ველი ფორმულარის ველის წინ, რომელიც შეიცავს კონკრეტულ ჩანაწერს.

მონაცემთა ბაზის სახელი

ჩაურთავს მონაცემთა ბაზის ცხრილის სახელს, რომელიც მონიშნულია Database selection ველში. "მონაცემთა ბაზის სახელის" ველი ზოგადი ველია, რომელსაც, თუ ჩაურთავთ განსხვავებული მონაცემთა ბაზის სახელს თქვენს დოკუმენტში, წინად ჩართული "მონაცემთა ბაზების სახელების" ველების შიგთავსი მთლიანად განახლდება.

ფოსტის შერწყმის ველი

ჩაურთავს მონაცემთა ბაზის ველის სახელს ჩანაცვლების ველად, ისე, რომ შეძლოთ ფოსტის შერწყმის დოკუმენტის შექმნა. ველის შიგთავსი ავტომატურად განახლდება, როდესაც ფორმულარს ამობეჭდავთ.

შემდეგი ჩანაწერი

ჩაურთავს შემდეგი ფოსტის შერწყმის ველს თქვენს დოკუმენტში, თუ თქვენს მიერ განსაზღვრული პირობა შეგხვდათ. ჩანაწერები, რომლის ჩართვაც გსურთ, უნდა შეირჩეს მონაცემთა წყაროს ხედში.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ "შემდეგი ჩანაწერის" ველი მიმდევრობითი ჩანაწერების შიგთავსის ჩასართავად ფოსტის შერწყმის ველებს შორის დოკუმენტში.

ჩანაწერის ნომერი

ჩაურთავს მონიშნული მონაცემთა ბაზის ჩანაწერების ნომერს.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


მონაცემთა ბაზის შერჩევა

მონიშნეთ მონაცემთა ბაზის ცხრილი ან მონაცემთა ბაზის მოთხოვნა, რომლის ველთან დაკავშირებაც გსურთ. შეგიძლიათ ჩაურთოთ ველები ერთზე მეტი მონაცემთა ბაზიდან ან მოთხოვნიდან დოკუმენტში.

მდგომარეობა

condition-თან დაკავშირებული ველებისთვის აქ შეიყვანეთ კრიტერიუმი.

თუ გსურთ, შეგიძლიათ პირობის გააქტიურება, რომელიც უნდა შეგხვდეთ "ნებისმიერი ჩანაწერისა" და "შემდეგი ჩანაწერის" შიგთავსის ველების ჩართვამდე. ნაგულისხმევი პირობაა "ნამდვილი", რაც ნიშნავს, რომ პირობა ყოველთვის სწორია, თუ არ შეცვლით პირობის ტექსტს.

ჩანაწერის ნომერი

შეიყვანეთ ჩანაწერების სასურველი რაოდენობა, რომლის ჩართვაც გსურთ სასურველი პირობის შეხვედრისას. ჩანაწერის ნომერი შეესაბამება მიმდინარე მონიშვნას წყაროს ხედის მონაცემებში.მაგ., თუ მონიშნავთ უკანასკნელ 5 ჩანაწერს 10 ჩანაწერისგან შემდგარ მონაცემთა ბაზაში, პირველი ჩანაწერის ნომერი იქნება 1 და არა 6.

შენიშვნის ხატულა

თუ მიმართავთ ველებს სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებში (ან სხვადასხვა ცხრილებსა და მოთხოვნებში იგივე მონაცემთა ბაზაში),LibreOffice დაადგენს ჩანაწერის ნომერს მიმდინარე მონიშვნასთან მიმართებაში.


ფორმატი

Select the format of the field that you want to insert. This option is available for numerical, boolean, date and time fields.

მონაცემთა ბაზიდან

გამოიყენებს მონიშნულ მონაცემთა ბაზაში მითითებულ ფორმატს.

არჩევა

ხსნის ფაილის გახსნის დიალოგს, სადაც მონიშნავთ მონაცემთა ბაზის ფაილის(*.odb). მონიშნული ფაილი დაემატება მონაცემთა ბაზის მონიშვნის სიას.

მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული

Applies the format that you select in the მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ფორმატების სია..

მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ფორმატების სია

Lists the available user-defined formats.

ფორმულარის ბეჭდვა

როდესაც ბეჭდავთ დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს მონაცემთა ბაზების ველებს, დიალოგი გეკითხებათ გსურთ თუ არა ფორმულარის ამობეჭდვა. დადებითი პასუხის შემთხვევაში Mail Merge დიალოგი იხსნება, სადაც შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ჩანაწერების მონიშვნას დასაბეჭდად.

Please support us!