ფუნქციები

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - More Fields - Functions tab


ტიპი

Lists the available field types.

ტიპი

მნიშვნელობა

პირიბითი ტექსტი

ტექსტის ჩართვა თუ კონკრეტული condition შეგხვდებათ. მაგ., შეიყვანეთ "sun eq 1" in the Condition ველი, და შემდეგ ტექსტი, რომლის ჩართვა გსურთ როდესაც ცვლადი "sun" ტოლია "1" Then ველში. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ, როდესაც ეს პირობა არ გხვდებათ ველში Else. "sun"ცვლადის განსასაზღვრად ცვლადების ჩანართში, მონიშნეთ "ცვლადის დაყენება",ტიპი "sun" სახელისველში, და მისი მნიშვნელობამნიშვნელობის ველში.

შენატანის სია

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

შენატანის ველი

შეჰყავს ტექსტის ველი, რომლის გახსნაც შეგიძლიათ დაწკაპუნებით დოკუმენტში. შეგიძლიათ შემდეგ შეცვალოთ ასახული ტექსტი.

მაკროს შესრულება

ჩაურთავს ტექსტის ველს, რომელიც უშვებს მაკროს დოკუმენტის ველში დაწკაპუნებისას. ველზე მაკროს გასააქტიურებლად დააწკაპუნეთ Macro ღილაკს.

ჩანაცვლების ველი

ჩანაცვლების ველების ჩართვა დოკუმენტში, მაგ., დიაგრამებისთვის. როდესაც აწკაპუნებთ ჩანაცვლების ველზე დოკუმენტში, შეგეკითხებიან ნაკლული ელემენტის ჩართვის შესახებ.

დაფარული ტექსტი

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

დამალული პარაგრაფი

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

შეადგენს სიმბოლოებს

შეიცავს 6 სიმბოლოს ისე, რომ ერთი სიმბოლოსავით მოქმედებს. ეს პარამეტრი მხოლოდ აზიური შრიფტების მხარდაჭერის შემთხვევაშია ხელმისაწვდომი.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

ფუნქციის ველებისთვის ფორმატის ველი მხოლოდ ჩანაცვლების ველების ტიპის ველებისთვის გამოიყნება. აქ, ფორმატი განსაზღვრავს ობიექტს, რომლისთვისაცაა განკუთვნილი ჩანაცვლების ველი.

მდგომარეობა

condition-თან დაკავშირებული ველებისთვის აქ შეიყვანეთ კრიტერიუმი.

შემდეგ, სხვა

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

ასევე შეგიძლიათ მონაცემთა ბაზის ველების ჩავრთვა Then and Else ველებში"databasename.tablename.fieldname" ფორმატით.

note

თუ ცხრილი ან ველი არ არსებობს მონაცემთა ბაზაში, არაფერი ჩაერთვება.


note

თუ ჩაურთავთ ციტატებს "databasename.tablename.fieldname", გამოსახულება ტექსტად ჩაერთვება.


მიმართვა

ჩაბეჭდეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ ველში. თუ ჩაურთავთ ჩანაცვლების ველს, ჩაბეჭდეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ დამხმარე მინიშნებათ, როდესაც მაუსის კურსორს ველს გადაატარებთ.

ფორმატი

მონიშნეთ მაკრო, რომლის გაშვებაც გსურთ ველის მონიშვნისას.

მაკროს სახელი

ასახავს მონიშნული მაკროს სახელს.

ჩანაცვლების ველი

ჩაბეჭდეთ ტექსტი,რომლის ასახვაც გსურთ ჩანაცვლების ველებში.

დაფარული ტექსტი

ჩაბეჭდეთ ტექსტი,რომლის დამალვაც გსურთ თუ ეს პირობა შეგხვდა.

სიმბოლოები

შეიყვანეთ სიმბოლოები,რომელთა კომბინირებაც გსურთ. შეგიძლიათ მოახდინოთ მაქსიმუმ 6 სიმბოლოს კომბინაცია. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ Combine characters ველის ტიპისთვის.

მნიშვნელობა

შეიყვანეთ მონიშნული ველის მნიშვნელობა.

მაკრო

ხსნისMacro Selector, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ მაკრო,რომელიც გაეშვება როდესაც დააწკაპუნებთ დოკუმენტის მონიშნულ ველზე. ეს ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ "Execute macro" ფუნქციის ველისათვის.

შემდეგი კონტროლები აისახება Input listველებში:

ელემენტი

ახალი ელემენტის შეყვანა.

დამატება

ამატებსItem სიაზე.

ელემენტები სიაში

ჩამოთვლის ელემენტებს. ყველაზე ზედა ელემენტი ნაჩვენებია დოკუმენტში.

უკუსვლა

შლის მონიშნულ ელემენტს სიიდან.

ატანა

ააქვს მონიშნული ელემენტი ზემოთ სიაში.

ჩამოტანა

ჩამოაქვს მონიშნული ელემენტი სიაში ქვემოთ.

სახელი

შეიყვანეთ უნიკალური სახელი Input list.

ელემენტის ამორჩევა

ეს დიალოგი აჩვენებს როდის უნდა დააწკაპუნოთ Input list ველზე დოკუმენტში.

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

ჩასწორება

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

შემდეგი

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Please support us!