დოკუმენტი

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - More Fields - Document tab


შენიშვნის ხატულა

თარიღისა და დროის HTML ექსპორტი და იმპორტისთვის, სპეციალური LibreOffice ფორმატები გამოიყენება.


ტიპი

ჩამოთვლის ხელმისაწვდომი ველების ტიპებს. თქვენს დოკუმენტზე ველის დასამატებლად დააწკაპუნეთ ველის ტიპზე, ველზე Select სიაში, და შემდეგ დააწკაპუნეთInsert. ხელმისაწვდომია შემდეგი ველები:

ტიპი

მნიშვნელობა

ავტორი

Inserts the name of the current user.

თავი

ჩაურთავს თავის ნომერს და/ან თავის სახელს.

თარიღი

ჩაურთავს მიმდინარე თარიღს. შეგიძლიათ ჩაურთოთ თარიღი ფიქსირებულ ველად Date(fixed) - არ იცვლება ან დინამიკურ ველად იცვლება - Date - რომელიც ავტომატურად განახლდება. ველის ხელით Date განსაახლებლად დააჭირეთ F9.

ფაილის სახელი

ჩაურთავს ფაილის სახელს და/ან დირექტორიის გეზს მიმდინარე დოკუმენტში, ისევე როგორც ფაილის სახელს გაფართოების გარეშე.

გვერდი

ჩაურთავს გვერდის ნომერს მიმდინარე, წინა ან შემდეგ გვერდზე.

გამგზავნი

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

სტატისტიკა

ჩაურთავს დოკუმენტის სტატისტიკას, როგორიცაა გვერდისა და სიტყვების თვლა ველად. დოკუმენტის სტატისტიკის სანახავად ამოირჩიეთ File - Properties,და შემდეგ დაუწკაპუნეთ Statistics tab.

შაბლონები

Inserts the filename, the path, or the filename without the file extension of the current template. You can also insert the names of the "Category" and the "Style" formats used in the current template.

დრო

ჩაურთავს მიმდინარე დროს. შეგიძლიათ ჩაურთოთ დრო ფიქსირებულ ველად - Time (fixed) - რომელიც არ იცვლება ან დინამიკური ველი - Time -განახლდება ავტომატურად. ველის ხელით განსაახლებლად Time დააჭირეთ F9.


შენიშვნის ხატულა

შემდეგი ველების ჩართვა შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი ველების ტიპის მონიშვნის შემთხვევაში Type სიაში.


მონიშვნა

ჩამოთვლის ხელმისაწვდომ ველებს ველების ტიპებისათვისType სიაში. ველის ჩასართავად დააწკაპუნეთ ველზე და შემდეგ Insert.

რჩევის ხატულა

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


ველები

ფუნქცია

წინა გვერდი

ჩაურთავს დოკუმენტის წინა გვერდის გვერდის ნომერს.

შემდეგი გვერდი

ჩაურთავს დოკუმენტის შემდეგი გვერდის გვერდის ნომერს.

გვერდის ნომერი

ჩაურთავს მიმდინარე გვერდის ნომერს.


Format-ში, დაუწკაპუნეთ დანომრვის სასურველ ფორმატს.

სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიყვანოთ Offset ასახული გვერდის ნომრისთვის. ~Offset 1 მნიშვნელობით, ველი ასახავს ნომერს, რომელიც 1-ით მეტია მიმდინარე გვერდის ნომერზე, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა გვერდი ამ ნომრით არსებობს. დოკუმენტის უკანასკნელ გვერდზე იგივე ველი ცარიელი იქნება.

ოფსეტი

შეიყვანეთ ოფსეტის მნიშვნელობა,რომლის გამოყენებაც გსურთ გვერდის ნომრის ველში, მაგ.: "+1".

რჩევის ხატულა

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value. To change page numbers, read the Page Numbers guide.


ფორმატი

დაუწკაპუნეთ ფორმატს, რომლის გააქტიურებაც გსურთ მონიშნულ ველზე ან სამომხმარებლო ფორმატის განსაზღვრელად დააწკაპუნეთ "დამატებით ფორმატებზე".

როდესაც აწკაპუნებთ "Additional formats", Number Format დიალოგი იხსნება, სადაც სამომხმარებლო ფორმატს განსაზღვრავთ.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

თუ აირჩევთ "თავის ნომერს" format მიმართვის ველებისთვის, მხოლოდ თავის სათაურის ნომრები, რომლებიც შეიცავენ მიმართულ ობიექტს, აისახება ველში. თუ პარაგრაფის სტილი თავის სათაურისთვის დანომრილი არაა, ველი ცარიელი რჩება.

შემდეგი ნომრის დიაპაზონის ფორმატები დანომრილი ან ბულეტებიანი სიით ფორმატირებული პარაგრაფებისთვისაა:

კატეგორია და ნომერი

ფორმატი შეიცავს ყველაფერს პარაგრაფის დასაწყისიდან და პირდაპირ დანომრილი-დიაპაზონის ველიდან.

სათაურის ტექსტი

ფორმატი შეიცავს ყველაფერს დანომრილი-დიაპაზონის ველიდან პარაგრაფის ბოლომდე.

ციფრი

ფორმატი შეიცავს მხოლოდ მიმართვის ნომერს


ჩაურთავს ველს სტატიკურ შიგთავსად, რაც ნიშნავს, რომ ველი ვერ განახლდება.

ფიქსირებული შიგთავსი

ჩაურთავს ველს სტატიკურ შიგთავსად, რაც ნიშნავს, რომ ველი ვერ განახლდება.

დონე

მონიშნეთ თავის სათაურის დონე,რომლის ჩართვაც გსურთ მონიშნულ ველში.

ოფსეტი დღეებში/წუთებში

შეიყვანეთ ოფსეტი, რომლის გააქტიურებაც გსურთ თარიღის ან დროის ველზე.

მნიშვნელობა

შეიყვანეთ მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ველებში დასამატებელი შიგთავსი.

Please support us!