ველები

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

On Insert toolbar, click

Icon

ველების ჩამატება


About Fields

დოკუმენტი

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Cross-reference

აქ უნდა ჩაურთოთ თქვენი მიმართვა ან მიმართული ველი მიმდინარე დოკუმენტში. მიმართვები მიმართვის ველებია იგივე დოკუმენტში ან ძირითადი დოკუმენტის ქვედოკუმენტში.

ჯვარედინი-მიმართვის ველად შეყვანის უპირატესობა არის ის, რომ დოკუმენტის ყოველი შესწორებისას არ გჭირდებათ მიმართვების ხელით დაყენება. მხოლოდ განაახლეთ ველები F9-ით და დოკუმენტის მიმართვებიც განახლდება.

ფუნქციები

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

DocInformation

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

ცვლადები

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

მონაცემთა ბაზა

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

ჩართვა

Inserts the selected field at the current cursor position in the document. To close the dialog, click the Close button.

Please support us!