კონვერტი

Creates an envelope. სამ ჩანართ გვერდზე შეგიძლიათ განსაზღვროთ ადრესატი და გამგზავნი, მდებარეობა და ფორმატი ორივე ადრესატისთვის, კონვერტის ზომა და ორიენტაცია.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose Insert - Envelope

From the tabbed interface:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

From toolbars:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope


კონვერტი

შეიყვანეთ მიტანის და დაბრუნების მისამართები კონვერტისათვის. შეგიძლიათ ასევე ჩაურთოთ მისამართის ველები მონაცემთა ბაზიდან, მაგ.: მისამართთა მონაცემთა ბაზიდან. You can also insert address fields from a database, for example from the Addresses database.

Format

განსაზღვრავს კონვერტის განლაგებასა და განზომილებებს.

პრინტერი

მომართავს პრინტერის პარამეტრების კონვერტისთვის.

ახალი დოკ.

ქმნის ახალ დოკუმენტს და ჩაურთავს კონვერტს.

ჩართვა

ჩაურთავს კონვერტს დოკუმენტის მიმდინარე გვერდამდე.კონვერტი დაფორმატებულია Envelope გვერდის სტილით.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

To delete an envelope from a document

  1. Click into the envelope page to make it the current page.

  2. Right-click the field on the status line that shows "Envelope".

    A submenu opens showing some page styles.

  3. Choose the "Default" page style from the submenu.

    This removes the special "Envelope" page formatting.

  4. Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key.

Please support us!