კონვერტი

Creates an envelope. სამ ჩანართ გვერდზე შეგიძლიათ განსაზღვროთ ადრესატი და გამგზავნი, მდებარეობა და ფორმატი ორივე ადრესატისთვის, კონვერტის ზომა და ორიენტაცია.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#briefumschlag not found).


კონვერტი

შეიყვანეთ მიტანის და დაბრუნების მისამართები კონვერტისათვის. შეგიძლიათ ასევე ჩაურთოთ მისამართის ველები მონაცემთა ბაზიდან, მაგ.: მისამართთა მონაცემთა ბაზიდან. You can also insert address fields from a database, for example from the Addresses database.

Format

განსაზღვრავს კონვერტის განლაგებასა და განზომილებებს.

პრინტერი

მომართავს პრინტერის პარამეტრების კონვერტისთვის.

ახალი დოკ.

ქმნის ახალ დოკუმენტს და ჩაურთავს კონვერტს.

ჩართვა

ჩაურთავს კონვერტს დოკუმენტის მიმდინარე გვერდამდე.კონვერტი დაფორმატებულია Envelope გვერდის სტილით.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

To delete an envelope from a document

  1. Click into the envelope page to make it the current page.

  2. Right-click the field on the status line that shows "Envelope".

    A submenu opens showing some page styles.

  3. Choose the "Default" page style from the submenu.

    This removes the special "Envelope" page formatting.

  4. Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key.

Please support us!