სათაური

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფაილი

Open context menu - choose Caption


პარამეტრები

მომართავს სათაურის პარამეტრს მიმდინარე მონიშვნაზე.

კატეგორია

მონიშნეთ სათაურის კატეგორია ან ჩაბეჭდეთ ახალი კატეგორიის შესაქმნელი სახელი. კატეგორიის ტექსტი გამოჩნდება სათაურის იარლიყში სათაურის ნომრამდე. თვითეული წინასწარგანსაზღვრული სათაურის კატეგორია დაფორმატებულია იგივე სახელის პარაგრაფის სტილით. მაგ., "ილუსტრაციის" სათაურის კატეგორია დაფორმატებულია "ილუსტრაციის" პარაგრაფის სტილით.

დანომრვა

მონიშნეთ დანომრვის ტიპი,რომლის გამოყენებაც გსურთ სათაურში.

წარწერა

Type the text that you want to appear after the caption number.

გამყოფი

შეიყვანეთ არასავალდებულო ტექსტური სიმბოლოები ნომერსა და სათაურის ტექსტს შორის ასასახად.

პოზიცია

ამატებს სათაურს მონიშნული ელემენტის ზემოთ ან ქვემოთ. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოგიერთი ობიექტებისთვის.

პარამეტრები

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

AutoCaption

Opens the Caption dialog. It has the same information as the dialog you get by menu LibreOffice Writer - AutoCaption in the Options dialog box.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Adding Chapter Numbers to Captions

Please support us!