სექციის ჩართვა

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფაილი

Open Insert toolbar, click

Icon Section

სექცია


შეგიძლიათ ჩაურთოთ მთლიანი დოკუმენტი სექციაში ან სხვა დასახელებული სექცია სხვა სექციიდან. DDE link.

სექციის ჩასასწორებლად მონიშნეთ Format - Sections.

სექციის ჩასართავი დიალოგი შეიცავს შემდეგ ჩანართებს:

Section

Sets the properties of the section.

Columns

განსაზღვრავს სვეტების რაოდენობას და სვეტების განლაგებას გვერდის სტილის, ჩარჩოს ან სექციისთვის.

აბზაცები

ახდენს სექციის აბზაცირებას მარცხენა და მარჯვენა ველებით.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

ჩართვა

ჩაურთავს თქვენს მიერ დოკუმენტში კურსორის მიმდინარე პოზიციაში განსაზღვრულ სექციას.

Using Shortcut Keys (LibreOffice Writer Accessibility)

Please support us!