ტექსტის საზღვრები

აჩვენებს ან მალავს გვერდის ამოსაბეჭდი არეს საზღვრებს. საზღვრების ხაზები არ იბეჭდება.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose View - Text Boundaries


Please support us!