ტექსტის საზღვრები

აჩვენებს ან მალავს გვერდის ამოსაბეჭდი არეს საზღვრებს. საზღვრების ხაზები არ იბეჭდება.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!