ველების ჩასწორება

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ველის პარამეტრები ჩაასწოროთ. დააწკაპუნეთ ველის წინ და შემდეგ აირჩიეთ ბრძანება.დიალოგში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისრის ღილაკები წინა ან შემდეგი ველის გადასაადგილებლად.

ასევე შეგიძლიათ ველზე ორჯერ დაწკაპუნებით დოკუმენტში გახსნათ რედაქტირების არე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields


tip

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


note

თუ მონიშნავთDDE ბმულს თქვენს დოკუმენტში,ველების რედაქტირებისthe Edit Links დიალოგი გაიხსნება.


note

თუ დააწკაპუნებთ "გამგზავნის" ტიპის ველზე და შემდეგ აირჩევთ ველების რედაქტირებას, the User data დიალოგი იხსნება.


ტიპი

ჩამოთვლის ველების ტიპებს, რომლებსაც არედაქტირებთ.

note

დიალოგის შემდეგი ელემენტები მხოლოდ მაშინაა ხილული,როდესაც შესაბამისი ველის ტიპია მონიშნული.


მონიშვნა

ჩამოთვლის ველების პარამეტრებს, მაგ. "ფიქსირებული". თუ გსურთ, შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ სხვა პარამეტრზე მონიშნული ველის ტიპისთვის.

ფორმატი

მონიშნეთ ველის შიგთავსის ფორმატი. თარიღის, დროისა და მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ველებისთვის შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ "დამატებით ფორმატებზე" სიაში და შემდეგ აირჩიოთ განსხვავებული ფორმატი.ფორმატები ხელმისაწვდომია ველის იმ ტიპის მიხედვით,რომელსაც არედაქტირებთ.

ოფსეტი

Displays the offset for the selected field type, for example, for "Next Page," "Page Numbers" or "Previous Page". You can enter a new offset value which will be added to the displayed page number.

warning

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value. To change page numbers, read the Page Numbers guide.


დონე

ცვლის განსაზღვრულ მნიშვნელობებსა და მონახაზის დონეებს "თავის" ველის ტიპისთვის.

სახელი

ასახავს ველის ცვლადის სახელს. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალი სახელი.

მნიშვნელობა

ასახავს მიმდინარე მნიშვნელობას ველის ცვლადისთვის. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალი მნიშვნელობა.

ფიქსირებული შიგთავსი

ჩაურთავს ველს სტატიკურ შიგთავსად, რაც ნიშნავს, რომ ველი ვერ განახლდება.

მდგომარეობა

ასახავს მდგომარეობას,რომელიც უნდა შეგხვდეთ ველის გასააქტიურებლად. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალი condition.

შემდეგ, სხვა

ცვლის ველის შიგთავსს, რომელიც აისახება იმის მიხედვით, შეგხვდათ თუ არა ველის მდგომარეობა.

მაკრო

ხსნისMacro Selector, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ მაკრო,რომელიც გაეშვება როდესაც დააწკაპუნებთ დოკუმენტის მონიშნულ ველზე. ეს ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ "Execute macro" ფუნქციის ველისათვის.

მიმართვა

ჩაურთავს ან ცვლის მიმართვის ტექსტს მონიშნული ველისთვის.

მაკროს სახელი

ასახავს სახელს მაკროსათვის, რომელიც მინიჭებულია მონიშნული ველისთვის.

ჩანაცვლების ველი

ასახავს მონიშნული ველის ჩანაცვლების ველის ტექსტს

ტექსტის ჩართვა

ასახავს მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ტექსტს.

ფორმულა

ასახავს ფორმულის ველის ფორმულას

უხილავი

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

გააქტიურება

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

გააქტიურება

წაშლა

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

ხატულა

წაშლა

მონაცემთა ბაზის მონიშნვა

მონიშნავს რეგისტრირებულ მონაცემთა ბაზას, რომლიდანაც მონიშნული ველის ჩართვაც გსურთ

ჩანაწერის ნომერი

ასახავს მონაცემთა ბაზის ჩანაწერის ნომერს,რომელიც ჩართულია, როდესაც მდგომარეობა განსაზღვრულია "ნებისმიერი ჩანაწერის" ველის ტიპის შეხვედრისას.

მარცხენა ისარი

გადადის იგივე ტიპის შემდეგ ველზე დოკუმენტში. ეს ღილაკი მხოლოდ მაშინაა აქტიური,როდესაც დოკუმენტი შეიცავს ერთი და იგივე ტიპის ერთ ველზე მეტს.

Icon Previous Field

წინა ველი

მარჯვენა ისარი

გადადის დოკუმენტის იგივე ტიპის შემდეგ ველზე. ეს ღილაკი მხოლოდ მაშინაა აქტიური,როდესაც დოკუმენტი შეიცავს იგივე ტიპის ერთ ველზე მეტს.

Icon Next Field

შემდეგი ველი

About Fields

Please support us!