ფოსტის შერწყმა

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Insert at least one address database field into a text document, then start printing the document. Answer "Yes" to the question whether you want to print a form letter.


ბეჭდის დროს მონაცემთა ბაზის ინფორმაცია ცვლის მონაცემთა შესაბამისი ბაზის ველებს (ჩანაცვლების ველები). მეტი ინფორმაციისათვის, თუ როგორ ჩაურთოთ მონაცემთა ბაზები,მიმართეთ Database ჩანართის გვერდს Insert - Fields - Other-ით.

ჩანაწერები

განსაზღვრავს ჩანაწერების რაოდენობას ფორმულიარის დასაბეჭდად. ერთი წერილი დაიბეჭდება თვითეული ჩანაწერისთვის.

ყველა

ამუშავებს ყველა ჩანაწერს მონაცემთა ბაზიდან.

მონიშნული ჩანაწერები.

Processes only the marked records from the database. This option is only available when you have previously marked the necessary records in the database.

-დან

Specify the number of the first record to be printed.

ადრესატი:

Specify the number of the last record to be printed.

გამონატანი

განსაზღვრავს უნდა გაეგზავნოს თუ არა პრინტერს ფორმულარები თუ ფაილში შეინახოს.

პრინტერი

ბეჭდავს ფორმულარებს.

ფაილი

ინახავს ფორმულარებს ფაილებში.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

მდებარეობა

განსაზღვრავს ფორმულარების შესანახ მდებაროებას.

...

Opens the Select Path dialog.

File format

Select the file format to store the resulting document.

ფოსტის შერწყმის ოსტატი

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!