ოპერატორები

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

გახსენით კონტექსტის მენიუ ბრძანების ფანჯარაში-აირჩიეთ ოპერატორები

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.


The following is a list of the available operators. An icon next to the operator name indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

ოპერატორის ფუნქციები

Limit Icon

ლიმიტი

სვამს limit sign ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთlim <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Summation Icon

დაჯამება

სვამს limit sign ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთlim <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Product Icon

Product

სვამს ნამრავლის ნიშანს ერთ ჩანაცვლების ველთან ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთprod <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Coproduct Icon

Coproduct

სვამსთანანამრავლის სიმბოლოს ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ coprod <?>პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Upper and Lower Limit Icon

ზედა და ქვედა ლიმიტი

სვამს ანგარიშის რიგს,ზედა და ქვედა ლიმიტსინტეგრალისთვის და დაჯამებისთვის ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ{<?>}-დან {<?>}-მდე <?> პირდაპირ ფანჯარაშიბრძანებები. შეზღუდულ ანგარიშს უნდა ახლდეს შესაბამისი ოპერატორი. ლიმიტი იქნება დამაჯამებელი სიმბოლოს ზემოთ ან ქვემოთ ცენტრში.

Integral Icon

Integral

სვამს ნიშანსინტეგრალი ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ int <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Double Integral Icon

ორმაგი ინტეგრალი

სვამს სიმბოლოს ორმაგი ინტეგრალი ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიან აკრიფოთiint <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Triple Integral Icon

სამმაგი ინტეგრალი

სვამს ნიშანსსამმაგი ინტეგრალი ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ iiint <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Lower Limit Icon

ქვედა ლიმიტი

სვამს ქვედა ლიმიტი-ის რიგის ანგარიშს ინტეგრალისთვის და ჯამისთვის ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ {<?>}-დან<?> პირდაპირ ფანჯარაშიბრძანებები.

Curve Integral Icon

მრუდი ინტეგრალი

სვამს მრუდი ინტეგრალი-ს სიმბოლოს ერთ ჩანაცვლების ადგილას. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ lint <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Double Curve Integral Icon

ორმაგი მრუდი ინტეგრალი

სვამს ორმაგი მრუდი ინტეგრალის სიმბოლოს ერთ ჩანაცვლების ადგილთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ llint <?> პირდაპირ ფანჯარაშიბრძანებები.

Triple Curve Integral Icon

სამმაგი მრუდის ინტეგრალი

სვამს სამმაგი მრუდი ინტეგრალის ნიშანს ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთlllint <?>პირდაპირ ფანჯარაშიბრძანებები

Upper Limit Icon

Upper Limit

Inserts the range statement upper limit for integral and summation with placeholders You can also type to <?><?> directly in the Commands window. Limit statements can only be used if combined with the appropriate operators.

რჩევის ხატულა

You can also add limits to an operator (for example, an integral) by first clicking the desired operator and then clicking the limit symbol. This method is faster than typing the commands directly.


The command liminf inserts the limit inferior with one placeholder.

The command limsup inserts the limit superior with one placeholder.

By typing oper in the Commands window, you can insert user-defined operators in LibreOffice Math, a feature useful for incorporating special characters into a formula. An example is oper %theta x. Using the oper command, you can also insert characters not in the default LibreOffice character set. oper can also be used in connection with limits; for example, oper %union from {i=1} to n x_{i}. In this example, the union symbol is indicated by the name union. However, this is not one of the predefined symbols. To define it, choose Tools - Symbols. select Special as the symbol set in the dialog that appears, then click the Edit button. In the next dialog, select Special as the symbol set again. Enter a meaningful name in the Symbol text box, for example, "union" and then click the union symbol in the set of symbols. Click Add and then OK. Click Close to close the Symbols dialog. You are now finished and can type the union symbol in the Commands window, by entering oper %union.

რჩევის ხატულა

Limits can be arranged in ways other than centered above/below the operator. Use the options provided by LibreOffice Math for working with superscript and subscript indexes. For example, type sum_a^b c in the Commands window to arrange the limits to the right of the sum symbol. If your limit entries contain longer expressions, you must put them in group brackets, for example, sum_{i=1}^{2*n} b. When formulas are imported from older versions this is done automatically. To change the spacing (gaps) between the characters choose Format - Spacing - Category - Indexes or Format - Spacing - Category - Limits. Additional basic information about indexes is given elsewhere in the Help.


გავრთხილების ხატულა

When you type information manually in the Commands window, note that a number of operators require spaces for correct structure. This is especially true when your operators are supplied with values instead of placeholders, for example, lim a_{n}=a.


Please support us!