გაყოფა

უნარული/ბინარული ოპერატორები

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

გახსენით კონტექსტის მენიუ ბრძანების ფანჯარაში - აირჩიეთ უნარული/ბინარული ოპერატორები

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

უნარული/ბინარული ოპერატორები

Plus Icon

პლიუსი

სვამსპლიუსსერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ + <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Minus Icon

მინუსი

სვამს მინუსს ერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ -<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Plus/Minus Icon

Plus/Minus

სვამს პლიუსს/მინუსს ერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ +-<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Minus/Plus Icon

Minus/Plus

სვამს მინუსს/პლიუსს ერთ ჩანაცვლების ველთნ.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ -+<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Addition (plus) Icon

დამატება (პლიუსი)

სვამს პლიუსსორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>+<?> ბრძანების ფანჯარაში.

Multiplication (dot) Icon

გამრავლება (წერტილი)

სვამს წერტილის ოპერატორს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>cdot<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Multiplication (x) Icon

გამრავლება (x)

სვამს 'x' გამრავლებასორ ჩანაცვლების ველთან.შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>times<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Multiplication (*) Icon

გამრავლება (*)

სვამს გამრავლების ნიშნის ვარსკვლავს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>*<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Subtraction Icon

გამოკლება

სვამს გამოკლების ნიშანს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>-<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Division (Fraction) Icon

გაყოფა (წილადი)

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Division Icon

გაყოგა

სვამს გაყოფის ნიშანს ორ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>div<?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Division (Slash) Icon

გაყოფა (წილადის ნიშანი)

სვამს წილადის ნიშანს '/' ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>/<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Boolean NOT Icon

Boolean OR

სვამსBoolean NOTერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ neg<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Boolean AND Icon

ბულეანის AND

სვამს Boolean AND ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>and<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Boolean OR Icon

Boolean OR

სვამსBoolean OR ორ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>or<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Concatenate Icon

შეერთება

სვამს concatenation sign ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ circ ფანჯარაშიბრძანებები.

You can also insert user-defined unary operators by typing uoper in the Commands window, followed by the syntax for the character. This function is useful for incorporating special characters into a formula. For example, the command uoper %theta x produces a small Greek letter theta (a component of the LibreOffice Math character set). You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

You can also insert user-defined binary commands by typing boper into the Commands window. For example, the command y boper %theta x produces the small Greek letter theta preceded by a y and followed by an x. You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

თუ აკრეფთ <?>oplus<?> ფანჯარაში ბრძანებები, თქვენ ჩასვამთ წრეში ჩასმულ პლიუს ნიშნის ოპერატორსდოკუმენტში.

აკრიფეთ <?>ominus<?> ფანჯარაში ბრძანებები წრეში ჩასმულ მინუს ნიშნის ოპერატორსჩასასმელად.

აკრიფეთ <?>odot<?> ფანჯარაშიბრძანებებიფორმულაში წრეში ჩასმული წერტილის ოპერატორისჩასასმელად.

აკრიფეთ <?>odivide<?> ფანჯარაშიბრძანებები ფორმულაში წრეში ჩასმული გაყოფის ოპერატორისჩასასმელად.

აკრიფეთ გრძელი წილადის ნიშანი ფანჯარაში ბრძანებები რომ მიიღოთ ორი სიმბოლო წილადის ნიშნით (დაბალი მარცხენა კუთხიდან ზედა მარჯვენასკენ) მათ შორის. წილადის ხაზის მარცხნივ განლაგებული სიმბოლოები ეწერება მაღალ კუთხეში, მარჯვნივ განლაგებული-დაბალ კუთხეში. ეს ბრძანება ხელმისაწვდომია ასევე ფანჯარა ბრძანებები-ს კონტექსტის მენიუში.

აკრიფეთგრძელი წილადის ნიშანი b ფანჯარაში ბრძანებები რომ მიიღოთ ორი სიმბოლო წილადის ნიშნით (მაღალი მარცხენა კუთხიდან დაბალ მარჯვენამდე) მათ შორის წილადის ხაზის მარცხნივ განლაგებული სიმბოლოები ეწერება დაბალ კუთხეში,მარჯვნივ განლაგებული-მაღალ კუთხეში. ეს ბრძანება ასევე ხელმისაწვდომია ფანჯარა ბრძანებები-ის კონტექსტის მენიუში.

აკრიფეთ sub or supბრძანების ფანჯარაში თქვენი ფორმულის სიმბოლოებისთვის ინდექსების და ხარისხების დასამატებლად, მაგალითად sub 2.

რჩევის ხატულა

If you want to use a colon ':' as division sign, choose Tools - Symbols or click the Symbols icon on the Tools bar. Click the Edit button in the dialog that appears, then select the Special symbol set. Enter a meaningful name next to Symbol, for example, "divide" and then click the colon in the set of symbols. Click Add and then OK. Click OK to close the Symbols dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the Commands window, for example, a %divide b = c.


გავრთხილების ხატულა

ბრძანების ფანჯარაში ინფორმაციის ხელით შეყვანისას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ ოპერატორს გამართული სტრუქტურისთვის ელემენტებს შორის სჭირდება ჰარი. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ შემთხვევას, თუ ჩანაცვლების ველების მაგივრად თქვენს ოპერატორებში იყენებთ მნიშვნელობებს, მაგალითად, გაყოფა 4 div 3 ან a div b ჩასაწერად.


Please support us!