ელიფსები

Using Customize Toolbar, you can add the Ellipse icon which opens the Legacy Circles and Ovals toolbar.

ელიპსი

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევის ადგილას ხატავს შევსებულ ოვალს. დააწკაპუნეთ იქ სადაც გნებავთ ოვალის დახატვა და გათრევით გაზარდეთ სასურველ ზომამდე. წრის დასახატად გადათრევისას დააჭირეთ და არ აუშვათ Shift-ს

ხატულა

ელიპსი

წრე

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევის ადგილას ხატავს შევსებულ წრეს. დააწკაპუნეთ იქ სადაც გნებავთ წრის დახატვა და გათრევით გაზარდეთ სასურველ ზომამდე. ელიფსის დასახატად გადათრევისას დააჭირეთ და არ აუშვათ Shift-ს.

ხატულა

წრე

წრიული ელიპსი

ხატავს შევსებულ ფიგურას რომელიც განისაზღვრება მრუდის ან ოვალით და ორი რადიუსის ხაზით მიმდინარე დოკუმენტში. ელიფსის დიაგრამის დასახატად ათრიეთ ოვალი სასურველ ზომამდე, შემდეგ დააწკაპუნეთ პირველი რადიუსის ხაზის მისათითებლად. გადაადგილეთ მიმთითებელი სასურველ ადგილას სადაც გნებავთ მეორე რადიუსის ხაზის გავლება და დააწკაპუნეთ. ოვალზე დაწკაპუნება საჭირო არ არის. წრიული დიაგრამის დასახატად გადათრევისას დააჭირეთ და გეჭიროთ Shift-ს.

ხატულა

წრიული ელიპსი

წრიული დიაგრამა

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს შევსებულ ფიგურას რომელიც განისაზღვრება წრის მრუდის და ორი რადიუსის ხაზით. წრიული დიაგრამის დასახატად ათრიეთ წრე სასურველ ზომამდე, პირველი რადიუსის ხაზის მისათითებლად შემდეგ დააწკაპუნეთ. გადაადგილეთ მიმთითებელი სასურველ ადგილზე იქ, სადაც გნებავთ მეორე რადიუსის ხაზის გავლება და დააწკაპუნეთ. წრეზე დაწკაპუნება საჭირო არ არის. ელიფსური დიაგრამის დასახატად გადათრევისას დააჭირეთ და გეჭიროთ Shift-ს.

ხატულა

წრიული დიაგრამა

ელიფსის სეგმენტი

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and a diameter line in the current document. To draw an ellipse segment, drag an ellipse to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw a circle segment, hold down Shift while you drag.

ხატულა

ელიფსის სეგმენტი

წრის სეგმენტი

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს შევსებულ ფიგურას რომელიც განისაზღვრება წრის მრუდის და დიამეტრის ხაზით. წრიული დიაგრამის დასახატად ათრიეთ წრე სასურველ ზომამდე და დააწკაპუნეთ დიამეტრის საწყისი წერტილის მისათითებლად. გადაადგილეთ მიმთითებელი სასურველ ადგილზე იქ, სადაც გნებავთ დიამეტრის ხაზის ბოლო წერტილის მისათითებლად და დააწკაპუნეთ. წრეზე დაწკაპუნება საჭირო არ არის. ელიფსური სეგმენტის დასახატად გადათრევისას დააჭირეთ და გეჭიროთ Shift-ს.

ხატულა

წრის სეგმენტი

ელიპსი, შეუვსებელი

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევის ადგილას ხატავს ცარიელ ოვალს. ოვალის დასახატად დააწკაპუნეთ სასურველ ადგილზე და ათრიეთ სასურველი ზომის მისაღებად. წრის დასახატად გადათრევისას დააჭირეთ და გეჭიროთ Shift-ს.

ხატულა

ელიპსი, შეუვსებელი

წრე, შეუვსებელი

მიმდინარე დოკუმენტში გადათრევის ადგილას ხატავს ცარიელ წრეს. წრის დასახატად დააწკაპუნეთ სასურველ ადგილზე და ათრიეთ სასურველი ზომის მისაღებად. ელიფსის დასახატად გადათრევისას დააჭირეთ და გეჭიროთ Shift-ს.

ხატულა

წრე, შეუვსებელი

წრიული ელიპსი, შეუვსებელი

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს ცარიელ ფორმას, რომელიც განსაზღვრულია ოვალური რკალით და ორი რადიუსის ხაზით. წრიული ელიპსის დასახატად გადაათრიეთ ოვალი სასურველ ზომამდე და შემდეგ პირველი რადიუსის ხაზის განსასაზღვრად დააწკაპუნეთ სასურველ ადგილას. გადაადგილეთ თქვენი მიმთითებელი იმ ადგილას, სადაც გინდათ, რომ იყოს მეორე რადიუსის ხაზი და დააწკაპუნეთ. წრიული წრის დასახატად გადათრევისას გეჭიროთ კლავიშზე Shift.

ხატულა

წრიული ელიპსი, შეუვსებელი

წრიული წრე, შეუვსებელი

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს ცარიელ ფორმას, რომელიც განსაზღვრულია ოვალური რკალით და ორი რადიუსის ხაზით. წრიული ელიპსის დასახატად გადაათრიეთ წრე სასურველ ზომამდე და შემდეგ პირველი რადიუსის ხაზის განსასაზღვრად დააწკაპუნეთ სასურველ ადგილას. გადაადგილეთ თქვენი მიმთითებელი იმ ადგილას, სადაც გინდათ, რომ იყოს მეორე რადიუსის ხაზი და დააწკაპუნეთ. არ არის საჭირო დააწკაპუნოთ წრეზე. წრიული ელიპსის დასახატად გადათრევისას გეჭიროთ კლავიშზე Shift.

ხატულა

წრიული წრე, შეუვსებელი

ელიპსის სეგმენტი, შეუვსებელი

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს ცარიელ ფორმას, რომელიც განსაზღვრულია ოვალური რკალით და დიამეტრის ხაზით. ელიპსის სეგმენტის დასახატად გადაათრიეთ ელიპსი სასურველ ზომამდე და შემდეგ დიამეტრის ხაზის დასაწყისის განსასაზღვრად დააწკაპუნეთ სასურველ ადგილას. გადაადგილეთ თქვენი მიმთითებელი იმ ადგილას, სადაც გინდათ, რომ იყოს დიამეტრის ხაზის დასასრული და დააწკაპუნეთ. არ არის საჭირო დააწკაპუნოთ წრეზე. წრის სეგმენტის დასახატად, გადათრევისას გეჭიროთ კლავიშზე Shift.

ხატულა

ელიპსის სეგმენტი, შეუვსებელი

წრის სეგმენტი, შეუვსებელი

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს ცარიელ ფორმას, რომელიც განსაზღვრულია წრის რკალით და დიამეტრის ხაზით. წრის სეგმენტის დასახატად გადაათრიეთ წრე სასურველ ზომამდე და შემდეგ დიამეტრის ხაზის დასაწყისის განსასაზღვრად დააწკაპუნეთ სასურველ ადგილას. გადაადგილეთ თქვენი მიმთითებელი იმ ადგილას, სადაც გინდათ, რომ იყოს დიამეტრის ხაზის დასასრული და დააწკაპუნეთ. არ არის საჭირო წრეზე დააწკაპუნება. სეგმენტის დასახატად, რომელიც დაფუძნებულია ელიპსზე, გადათრევისას გეჭიროთ კლავიშზე Shift.

ხატულა

წრის სეგმენტი, შეუვსებელი

რკალი

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს რკალს. რკალის დასახატად, გადაათრიეთ ოვალი სასურველ ზომამდე და შემდეგ დააწკაპუნეთ რკალის საწყისი წერტილის განსასაზღვრად. გადაადგილეთ თქვენი მიმთითებელი იმ ადგილას, სადაც გინდათ, რომ იყოს დიამეტრის ხაზის დასასრული და დააწკაპუნეთ. არ არის საჭირო ოვალზე დააწკაპუნება. რკალის დასახატად, რომელიც დაფუძნებულია წრეზე, გადათრევისას გეჭიროთ კლავიშზე Shift.

ხატულა

რკალი

წრიული რკალი

მიმდინარე დოკუმენტში ხატავს რკალს, რომელიც დაფუძნებულია წრეზე. რკალის დასახატად, გადაათრიეთ წრე სასურველ ზომამდე და შემდეგ დააწკაპუნეთ რკალის საწყისი წერტილის განსასაზღვრად. გადაადგილეთ თქვენი მიმთითებელი იმ ადგილას, სადაც გინდათ, რომ იყოს დასასრული და დააწკაპუნეთ. არ არის საჭირო წრეზე დააწკაპუნება. რკალის დასახატად, რომელიც დაფუძნებულია ელიპსზე, გადათრევისას გეჭიროთ კლავიშზე Shift.

ხატულა

წრიული რკალი

Please support us!