სლაიდი

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როცა კურსორი ცხრილშია

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

On Table Bar, click

Icon

სვეტის წაშლა


Please support us!