სლაიდი

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

On Table Bar, click

Icon

Delete Row


Please support us!