უჯრების ფორმატირება

განსაზღვრავს მონიშნული ცხრილის, მაგ., სახელს, სწორებას, დაშორებას, სვეტის სიგანეს, საზღვრების და ფონის პარამეტრებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

On the Table Bar, click Table Properties.


Specify the formatting and the font that you want to apply.

შრიფტი

Specify the font effects that you want to use.

არე

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!