წერის დახმარება

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose - Language Settings - Writing Aids.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ენის ხელმისაწვდომი მოდულები

შეიცავს დაყენებულ ენის მოდულებს.

A language module can contain one, two or three submodules: Spelling, hyphenation and thesaurus. Each sub-module can be available in one or more languages. If you click in front of the name of the module, you activate all the available sub-modules simultaneously. If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously. If you wish to activate or deactivate individual sub-modules, click the Edit button to open the Edit Modules dialog.

note

The configuration allows two different directories: one folder where the user has write permissions, and one without write permissions. The user can only edit and delete the user dictionaries that are located in the writable path. Other dictionaries can be read only.


გასვლა

To edit a language module, select it and click Edit. The Edit Modules dialog appears.

მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ლექსიკონი

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

ახალი

Opens the New Dictionary dialog, in which you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

ახალი ლექსიკონი

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

სახელი

Specifies the name of the new custom dictionary. The file extension "*.DIC" is automatically appended.

ენები

By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary. By selecting All the custom dictionary is used independently of the current language.

გამონაკლისები (-)

Specifies whether you wish to avoid certain words in your documents. In this way, you can create a custom dictionary of all the words to be avoided. If this exception dictionary is activated, during spellchecking you receive a corresponding note about any words which should be avoided.

გასვლა

Opens the Edit custom dictionary dialog, in which you can add to your custom dictionary or edit existing entries.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

როდესაც ლექსიკონი ჩასწორებულია, შემოწმება კეთდება ფაილის სტატუსზე. თუ ფაილი ჩაწერისგან დაცულია, მისი შეცვლა შეუძლებელია, ახალი და წაშლის ღილაკები არააქტიურია.

წიგნი

Specifies the book to be edited.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

IgnoreAllList ჩანაწერის არჩევა და წაშლა არ შეიძლება. მხოლოდ შიგთავსის სიტყვების მონიშვნა და წაშლაა შესაძლებელი. ეს ყოველ ჯერზე ხდება, როდესაც LibreOffice იხურება.


ენები

Assigns a new language to the current custom dictionary.

სიტყვა

You can type a new word for inclusion in the dictionary. In the list below you will see the contents of the current custom dictionary. If you select a word from this list it is displayed in the text field. If you type a word with a trailing = character, such as "AutoComplete=", the word is never automatically hyphenated and no hyphenation is suggested. Typing "Auto=Complete" results in the word being hyphenated, or a hyphenation suggested, where you insert the = sign.

You can use a [] block instead of the = sign to specify character changes before the hyphenation break. Possible character changes: (1) Extra characters, for example tug[g]gumi results the correct hyphenation “tugg- gummi” of the Swedish word “tuggummi”. (2) Character removing specified by a digit, for example paral·[1]lel results correct hyphenation “paral- lel” of the Catalan word “paral·lel”, removing one character before the break point. (3) Both removed and extra characters, for example cafee[2é]tje results correct hyphenation “café- tje” of the Dutch word “cafeetje”, removing two characters before the break point, and adding an extra one.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

ახალი

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

თვისებები

საზღვრავს მარლთწერის და გადატანის პარამეტრებს.

გასვლა

If you want to change a value, select the entry and then click Edit. You will see a dialog for entering a new value.

ზედარეგისტრის სიტყვების შემოწმება

საზღვრავს არის თუ არა ჩართული მთავრული ასოები მარლთწერისას.

სიტყვების რიცხვებით შემოწმება.

საზღვრავს შემოწმდეს თუ არა სიტყვები, რომლებშიც ასოების გარდა ციფრებიცაა.

მარლთწერის შემოწმების რეგიონები

Specifies that special regions, such as drawing text, are checked during spellcheck.

მარლთწერის ბეჭდვისას შემოწმება

მარლთწერის ბეჭდვისას შემოწმება და შეცდომების ხაზგასმა.

Typing errors are highlighted in the document with a red underline. If you place the cursor over a word marked in this way, you can open the context menu to obtain a list of corrections. Select a correction to replace the word. If you make the same mistake again while editing the document, it will be marked as an error again.

To place the word pair in the AutoCorrect replacement table, open the AutoCorrect context menu and choose AutoCorrect. Make your selection from the submenu. The word is replaced and at the same time the word pair is placed in the replacement table.

გადატანისთვის სიმბოლოთა მინიმალური რაოდენობა

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

სიმბოლოები ხაზის გადატანამდე

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

სიმბოლოები ხაზის გადატანის შემდეგ

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

გადატანა კითხვის გარეშე

Specifies that you will never be asked for a manual hyphenation. If the field is not marked, when a word is not recognized you will be presented with a dialog for entering hyphens.

სპეციალური რეგიონების გადატანა

საზღვრავს რომ გადატანა სქოლიოებშიც და ზედა და ქვედა კოლონტიტულებშიც იქნება გამოყენებული.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!