ბადე

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ჩატვირთვა

დოკუმენტთან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული პარამეტრების ჩატვირთვა

Loads the user-specific settings saved in a document with the document.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

შემდეგი პარამეტრები ყოველთვის იტვირძთება დოკუმენტთან ერთად, მიუხედავად იმისა, მონიშნულია თუ არა ეს პარამეტრი:

დოკუმენტთან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული პარამეტრების ჩატვირთვა

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

შენახვა

Saving Documents Automatically

შეინახეთ ავტოაღდგენის ინფორმაცია ყოველ

Specifies that LibreOffice saves the information needed to restore all modified documents in case of a crash.

წუთები

Specifies the time interval in minutes before AutoRecovery information is saved for a document.

note

A timer starts for a document when it is first modified. AutoRecovery information is saved after the specified time (while LibreOffice is idle). The timer then restarts with the next modification in the document.


Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all modified documents when saving AutoRecovery information. Uses the time interval specified in Minutes.

შენახვამდე დოკუმენტის თვისებების რედაქტირება

საზღვრავს რომ თვისებების დიალოგი გამოჩნდება ყოველ ჯერზე როდესაც ირჩევთ შენახვა როგორც ბრძანებას.

ყოველთვის სარეზერვო ასლის შექმნა

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

Place backup in same folder as document

Backup copy is saved to the same folder as the document. If the backup copy cannot be saved in the same folder for some reason, then LibreOffice tries to save the copy in the Backups folder specified in Paths.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

შეფარდებითი მისამართი ყოველთვის იწყება იმ დირექტორიიდან სადაც მიმდინარე დოკუმენტი მდებარეობს. საპირისპიროთ, აბსოლუტური მისამართი ყოველთვის ძირეული საქაღალდით იწყება. შემდეგი ცხრილი ასახავს სინტაქსსში სხვაობას შეფარდებითი და აბსოლუტური გეზებს შორის:

მაგალითები

ფაილური სისტემა

ინტერნეტი

დაკავშირებული

../images/img.jpg

../images/img.jpg

აბსოლუტური

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

დახმარება ყოველთვის ასახავს აბსოლუტურ გეზს. თუ კი დოკუმენტი შენახულია HTML ფორმატში, LibreOffice შეიყვანს შეფარდებით გეზს თუ შესაფერისი უჯრაა მონიშნული.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

Save URLs relative to internet

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Default file format and ODF settings

ODF format version

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

დოკუმენტის ტიპი

საზღვრავს დოკუმენტის ტიპს რომლისთვისაც გსურთ ნაგულისხმევი ფაილთა ფორმატის განსაზღვრა.

Always save as

საზღვრავს მარცხნივ არჩეული დოკუმენტის ტიპი ყოველთვის შეინახება ამ ფორმატში. მიმდინარე დოკუმენტისთვის ფაილის სხვა ტიპის არჩევა შეგიძლიათ შენახვა როგორც დიალოგით.

გაფრთხილება როდესაც არ ინახება OpenDocument ან ნაგულისხმევ ფორმატში

You can choose to get a warning message when you save a document in a format that is not OpenDocument or which you did not set as default format in Load/Save - General in the Options dialog box.

შეგიძლიათ აირჩიოთ რომელი ფაილის ფორმატი იქნება ნაგულისხმევი დოკუმენტის შენახვისას, როდესაც სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებია. თუ გიწევთ დოკუმენტების გაცვლა მათთან ვინც მაგალითად Microsoft Office-ს იყენებს, შეგიძლიათ აქ მოუთით, რომ LibreOffice გამოიყენებს ნაგულისხმევ ფორმატად Microsoft Office ფაილების ფორმატებს.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!