ცხრილის კოპირება

თქვენ შეგიძლიათ ცხრილის მონაცემთა ბაზის ფაილის ფანჯრის კოპირება ცხრილის არეში მისი გადატანა-ჩასმის მეშვეობით. რის შემდეგაც გამოჩნდება ცხრილის ჩასმის დიალოგური ფანჯარა.

ცხრილის სახელი

განსაზღვრავს სახელს ასლისთვის. ზოგიერთი მონაცემთა ბაზა აღიქვამს მხოლოდ რვა ან უფრო ნაკლებ სიმბოლოიან სახელს.

პარამეტრი

განსაზღვრება და მონაცემები

Creates a 1:1 copy of the database table. The table definition and the complete data are copied. The table definition includes the table structure and format from different data fields, including special field properties. The field contents supply the data.

განსაზღვრება

Copies only the table definition and not the corresponding data.

როგორც ცხრილის ხედი

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Append data

Appends the data of the table to be copied to an existing table.

ცხრილის განსაზღვრება უნდა იყოს ზუსტად იგივე, რათა შესაძლებელი იყოს მონაცემების კოპირება. მონაცემების კოპირება შეუძლებელია, თუ სამიზნე ცხრილში მონაცემთა ველს საწყისი ცხრილის მონაცემთა ველისგან განსხვავებული ფორმატი აქვს.

შეათავსეთ მონაცემთა ველების სახელები ცხრილის კოპირების დიალოგურ ფანჯარაშისვეტების მინიჭების გვერდზე.

თუ მონაცემების თანდართვა შეუძლებელია, თქვენ დაინახავთ იმ ველების ჩამონათვალს სვეტების ინფორმაციის დიალოგურ ფანჯარაში, რომელთა მონაცემებსი კოპირებაც ვერ ხერხდება. თუ ამ დიალოგურ ფანჯარას დაადასტურებთ OK ღილაკზე დაჭერით, მოხდება მხოლოდ ის მონაცემთა ტანდართვა, რომელიც არ არის შესული ჩამონათვალში.

შენიშვნის ხატულა

თუ მონაცემთა თანდართვისას სამიზნე ცხრილის ველების სიგრძე უფრო მცირეა ვიდრე საწყის ცხრილში, საწყისი მონაცემთა ველები ავტომატურად შეიკვეცება სამიზნე ცხრილში ველების სიგრძის შესაბამისად


პირველადი გასაღების შექმნა

Automatically generates a primary key data field and fills it with values. You should always use this field, since a primary key must always be available in order to edit the table.

სახელი

Specifies a name for the primary key generated. This name is optional.

მომდევნო გვერდი

Please support us!