ინდექსის დიზაინიn

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Table Design

ინდექსების ჩამონათვალი

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

ახალი ინდექსი

შლის მიმდინარე ინდექსს.

მიმდინარე ინდექსის წაშლა

შლის მიმდინარე ინდექსს.

მიმდინარე ინდექსისთვის სახელის გადარქმევა

მიმდინარე ინდექსისთვის სახელის გადარქმევა.

მიმდინარე ინდექსის შენახვა

მიმდინარე ინდექსს.მონაცემთა წყაროში ინახავას

მიმდინარე ინდექსის ჩამოყრა

მიმდინარე ინდექსს აყენებს იმ პარამეტრებზე, რომელიც მას ჰქონდა დიალოგის დაწყების მომენტისთვის.

ინდექსის დეტალური მონაცემები

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

უნიკალური

აკონკრეტებს იყენებს თუ არა მიმდინარე ინდექსი უნიკალურ მნიშვნელობებს.უნიკალური პარამეტრის შემოწმება ველში დუბლირებული მონაცემების შეტანას აღკვეთს და იუძრუნველყოფს მონაცემთა ერთობლიობას.

ველები

ველების არე აჩვენებს მიმდინარე ცხრილში ველების ჩამონათვალს. ასევე შესაძლებელია რამდენიმე ველის მონიშვნა. მონიშნული ჩამონათვალიდან ველის ამოსაღებად, მონიშნეთ ცარიელი ჩანაწერი ჩამონათვალის თავში.

ინდექსის ველი

აჩვენებს მიმდინარე ცხრილში ჩამონათვალის ველებს. შესაძლებელია ერთზე მეტი ცხრილის მონიშვნა.

დალაგების წყობა

Determines the sort order of the indexes.

დახურვა

ხურავს დიალოგურ ფანჯარას.

Please support us!