სამართავი ღილაკის პარამეტრები

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

From the menu bar:

Choose Form - Control Properties.

From the context menu:

Choose Control Properties.

From the tabbed interface:

Choose Form - Control Properties.

Choose Tools - Control Properties.

From toolbars:

Icon Control

Control Properties


note

You can only call the Properties dialog when in the Design mode with a control selected.


პარამეტრები დიალოგში მონაცემებში შეყვანისას, გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთ ჩამოსაშლელ კომბო-ველში შესაძლებელია მრავალსტრიქონიანი მონაცემების შეყვანა. ეს ეხება ყველა ველს, სადაც შესაძლებელია SQL ბრძანების შეყვანა, ასევე ტექსტური ველების ან იარლიყის ველების პარამეტრებს. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ეს ველები და შეიყვანოთ ტექსტი გახსნილ სიაში. შესაძლებელია შემდეგი ბმულის ღილაკების აქტივაცია:

ღილაკები

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

სვამს ახალ სტრიქონს

Up Arrow

სვამს კურსორს წინა სტრიქონში.

Down Arrow

სვამს კურსორს შემდეგ სტრიქონში.

Enter

ასრულებს ველში მონაცემთა შეყვანას და კურსორს ათავსებს შემდეგ ველში.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

ზოგადი

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

ზოგადი

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

წერტილები

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Please support us!