გახსნა

Assigns a new hyperlink or edits the selected hyperlink. A hyperlink is a link to a file on the Internet or on your local system.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Character - Hyperlink tab.


ჰიპერ ბმული

Specify the properties for the hyperlink.

URL

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

არჩევა

Locate the file that you want to link to, and then click Open.

მიმართვა

Enter the text that you want to display for the hyperlink.

Events

Specify an event that triggers when you click the hyperlink.

სახელები

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Note</A>

ჩარჩო

Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window.

ჩარჩოს სახელი

განსაზღვრება

დასახელებული ჩანაწერები

ფაილი იხსნება მიმდინარე HTML დოკუმენტში დასახელებულ ჩარჩოში

_self

ფაილი იხსნება მიმდინარე ჩარჩოში

_blank

ფაილი იხსნება ახალ გვერდში.

_parent

ფაილი იხსნება მიმდინარე ჩარჩოს ზედა ჩარჩოში. ზედა ჩარჩოს არარსებობის შემთხვევაში მიმდინარე ჩარჩო გამოიყენება.

_top

ფაილი იხსნება იერარქიაში ყველაზე ზედა ჩარჩოში.


სიმბოლოთა სტილები

Specify the formatting options for the hyperlink.

Visited links

Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Unvisited links

Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Please support us!