ამოჭრა

მონიშვნის ამოღება და ასლის გადატანა გაცვლის ბუფერზე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Edit - Cut.

+X

On the Standard bar, click

Icon

Cut


Please support us!