სავიზიტო ბარათები

შეგიძლიათ შექმნათ საკუთარი სავიზიტო ბარათები. ან აირჩიოთ წინასწარ განსაზღვრული ზომის ფორმატებიდან.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose File - New - Business Cards.


მედიუმი

Select the size of your business card from a number of predefined size formats, or a size format that you specify on the Format tab.

სავიზიტო ბარათები

განსაზღვრეთ თქვენი სავიზიტო ბარათის იერსახე.

კერძო

Contains personal contact information for business cards. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

საქმიანობა

შეიცავს სავიზიტო ბარათების საკონტაქტო ინფორმაციას, სავიზიტო ბარათების სამუშაო კატეგორიის განლაგებით. სავიზიტო ბარათის განლაგება მონიშნულიასავიზიტო ბარათებისჩანართზე.

ფორმატი

დააყენეთ ქაღალდის ფორმატირების პარამეტრები.

პარამეტრები

აყენებს დამატებით პარამეტრებს თქვენი იარლიყების ან სავიზიტო ბარათებისთვის ტექსტის სინქრონიზაციისა და პრინტერის პარამეტრების ჩათვლით.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!