ბადე

ქვემენიუს გახსნა, სადაც მონიშნულის ბადე გინდათ დააფორმატოთ

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Grid (Charts)


X ღერძის არაძირთადი ბადე

გახსნა Grid დიალოგის ბადის თვისებების განსასაზღვრავთ.

Yღერძის არაძირთადი ბადე

გახსნა Grid დიალოგის ბადის თვისებების განსასაზღვრავთ.

X ღერძის არაძირთადი ბადე

გახსნა Grid დიალოგის ბადის თვისებების განსასაზღვრავთ.

X ღერძის არაძირთადი ბადე

გახსნა Grid დიალოგის ბადის თვისებების განსასაზღვრავთ.

Yღერძის არაძირთადი ბადე

გახსნა Grid დიალოგის ბადის თვისებების განსასაზღვრავთ.

Z ღერძის არაძირითადი ბადე

გახსნა Grid დიალოგის ბადის თვისებების განსასაზღვრავთ.

მთლიანი ღერძის ბადეები

გახსნა Grid დიალოგის ბადის თვისებების განსასაზღვრავთ.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!