ლეგენდა

Opens the Legend dialog, which allows you to change the position of legends in the chart, and to specify whether the legend is displayed.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Legend (Charts)

Choose Format - Legend - Position tab (Charts)


აჩვენოს ან დაიმალოს ლეგენდა, დააწკაპუნეთ ლეგენდის ჩართვა/გამორთვაფორმატირება ზოლზე.

ხატულა

ლეგენდის ჩართვა/

ნაჩვენები

განსაზღვრეთ თუ არის ნაჩვენები ლეგენდა დიაგრამისთვის. პარამეტრი ნაჩვენები იქნება მხლოდ თუ გამოიძახებ დიალოგს არჩევით ლეგენდის - ჩასმა.

მდებარეობა

მონიშნეთ ლეგენდისათვის მდებარეობა:

მარცხნივ

დიაგრამის მარცხნივ ლეგენდის მდებარეობა.

ზევით

დიაგრამის ზევით ლეგენდის მდებარეობა.

მარჯვნივ

დიაგრამის მაჯვნივ ლეგენდის მდებარეობა.

ქვედა

დიაგრამის ქვევით ლეგენდის მდებარეობა.

Text Orientation

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Languages and Locales - General.

Text Direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Please support us!