სია

შეცდომის კოდები LibreOffice Calc-ში

მომდევნო ცხრილი აჩვენებსLibreOffice Calc-ის შეცდომის შეტყობინებებს. თუ შეცდომაა კურსორის შემცველ უჯრაში, შეცდომის შეტყობინება გამოჩნდება სტატუსის ზოლზე.

შეცდომის კოდი

შეტყობინება

ახსნა

###

არცერთი

The cell is not wide enough to display the contents.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

სიმბოლო არასწორია

Character in a formula is not valid.

502

არგუმენტი არასწორია

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

მცურავი წერტილის არასწორი მოქმედება

A calculation results in an overflow of the defined value range.

504

პარამეტრების სიის შეცდომა

ფუნქციის პარამეტრი არასწორია, მაგალითად, ტექსტი რიცხვის მაგივრად, ან დომენის მითითება უჯრის მითითების მაგივრად.

507, 508

შეცდომა: აკლია წყვილი.

აკლია ფრჩხილი, მაგალითად, ფჩხილები იკეტება, მაგრამ არ იხსნება.

509

აკლია ოპერატორი

ოპერატორი არაა მითითებული, მაგალითად "=2(3+4) * ", სადაც ოპერატორი არ არის "2"-ს და "("-ს შორის ჩასმული.

510

აკლია ცვლადი

ცვლადი არაა მითითებული, მაგალითად როდესაც ორი ოპერატორია ერთად "=1+*2".

511

აკლია ცვლადი

ფუნქციას არსებულზე უფრო მეტი ცვლადი სჭირდება, მაგალითად AND() ან OR().

512

ფორმულის გადავსება

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

სტრიქონების გადავსება

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

შიდა გადავსება

დალაგების ოპერაციის მცდელობა ზედმეტ რიცხვობრივ მონაცემზე (მაქს.100000) ან გამოთვლითი ოპერაციების გადაჭარბება.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

შიდა სინტაქსური შეცდომა

მატრიცა გამოძახებულია გამოთვლის ოპერაციაზე, მაგრამ მიუწვდომელია.

517

შიდა სინტაქსური შეცდომა

უცნობი კოდი, მაგალითად, დოკუმენტი ახალი ფუნქციით ჩატვირთულია ძველ ვერსიაში, რომელსაც არ აქვს მოცემული ფუნქცია.

518

შიდა სინტაქსური შეცდომა

ცვლადი მიუწვდომელია.

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

ფორმულა იღებს სიდიდეს, რომელიც არ შეესაბამება დეფინიციას, ან უჯრა, რომელიც დამოწმებულია ფორმულაში შეიცავს ტექსტს რიცხვის მაგივრად.

520

შიდა სინტაქსური შეცდომა

კომპილატორი ქმნის უცნობ საკომპილაციო კოდს.

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

ცირკულარული დამოწმება

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

გამოთვლების პროცედურა არ ემთხვევა

ფუნქციას აკლია საბოლოო მნიშვნელობა ანიტერაციული დამოწმებავერ აღწევს მინიმალურ ცვლილებას განსაზღვრული ნაბიჯების მაქსიმალური რაოდენობით.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

კომპილატორი:სვეტის ან მწკრივის აღმწერი სათაური ვერ განისაზღვრა.ინტერპრეტატორი:ფორმულას აკლია სვეტი, მწკრივი ან ცხრილი, რომელიც შეიცავს დამოწმებას.

525
#NAME?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

იდენტიფიკატორი ვერ შეფასდა, მაგალითად, არასწორი დამოწმება,არასწორი დომენი, გამოტოვებული სვეტის/მწკრივის ჭდე, გამოტოვებული მაკრო, არასწორი ათობითი გამყოფი, ვერ მოიძებნა დამატებითი მოდული.

526

შიდა სინტაქსური შეცდომა

რუდიმენტი აღარ გამოიყენება, მაგრამ შეიძლება გადმოყვეს ძველ დოკუმენტებს თუ შედეგი არის ფორმულა დომენიდან.

527

შიდა გადავსება

ინტერპრეტატორი: დამოწმებები, მაგალითად, როდესაც უჯრა დაიმოწმებს უჯრას, ზედმეტად ჩაკეტილია.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Division by zero

Division operator / if the denominator is 0
Some more functions return this error, for example:
VARP with less than 1 argument
STDEVP with less than 1 argument
VAR with less than 2 arguments
STDEV with less than 2 arguments
STANDARDIZE with stdev=0
NORMDIST with stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!