მალმხმობები ცხრილებისათვის

შენიშვნის ხატულა

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

მატრიცის შესაქმნელად, სადაც ყველა უჯრა შეიცავსშეტანის ხაზშიშეტანილ ინფორმაციიას, დააჭირეთ Shift++Enter. მატრიცის კომპონენტების შეცვლა შეუძლებელია.

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

ელექტრო ცხრილში სხვადასხვა ცხრილების ასარჩევად დააყოვნეთ კლავიში , და შემდეგ დაწკაპეთ სახელწოდების დაფაზე სამუშაო სივრცის ქვედა ნაწილში. არჩეულიდან მხოლოდ ერთი ცხრილის ასარჩევად, დააყოვნეთ კლავიში Shift, და შემდეგ დაწკაპეთ ცხრილის სახელწოდების დაფაზე.

უჯრაში ხელოვნური დაშორების ჩასასმელად დაწკაპეთ უჯრაში და შემდეგ დააჭირეთ+Enter.

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

ცხრილებში მოძრაობა

მალსახმობი ღილაკები

ეფექტი

+ Home

გადაყავს კურსორი გვერდის პირველ უჯრასთან (A1).

+ End

გადაყავს კურსორი გვერდის უკანასკნელ უჯრასთან, რომელიც შეიცავს მონაცემებს.

თავფურცელი

გადაყავს კურსორი მიმდინარე სტრიქონის პირველ უჯრასთან.

დასასრული

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+ მარცხენა ისარი

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+ მარჯვენა ისარი

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+ ზედა ისარი

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+ ქვედა ისარი

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+ Shift + ისარი

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+ Page Up

გადააქვს ერთი გვერდი მარცხნივ.

In the print preview: Moves to the previous print page.

+ Page Down

გადააქვს ერთი გვერდი მარჯვნივ.

In the print preview: Moves to the next print page.

+O

გადააქვს ერთი ეკრანი მარცხნივ.

+O

გადააქვს ერთი მარჯვნივ მარცხნივ.

+ Page Up

უმატებს წინა ცხრილს ცხრილების მოცემულ არჩევანს. თუ ელექტრო ცხრილში ყველა ცხრილი არჩეულია, ეს მალსახმობი ღილაკი მხოლოდ წინა ცხრილს ირჩევს. წინა ცხრილს მოცემულ ცხრილად აქცევს.

+ Page Down

უმატებს მომდევნო ცხრილს ცხრილების მოცემულ არჩევანს. თუ ელექტრო ცხრილში ყველა ცხრილი არჩეულია, ეს მალსახმობი ღილაკი მხოლოდ მომდევნო ცხრილს ირჩევს. მომდევნო ცხრილს მოცემულ ცხრილად აქცევს.

+F1

სადაც (*) გამრავლების ნიშანია ციფრების დაფაზე

ირჩევს მონაცემთა რიგს, რომელიც კურსორს შეიცავს. რიგი მიმდევრობითი უჯრების რიგია, რომელიც მონაცემებს შეიცავს და შემოსაზღვრულია ცარიელი მწკრივებით და სვეტებით.

+F1

სადაც (/) გაყოფის ნიშანია ციფრების დაფაზე

ირჩევს მატრიცული ფორმულის რიგს, რომელიც კურსორს შეიცავს.

+ Page Up

Insert cells (as in menu Insert - Cells)

+ Page Up

Delete cells (as in menu Edit - Delete Cells)

შეიყვანეთ - არჩეულ რიგში

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+Shift+1 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

Displays or hides the formulas instead of the values in all cells.


note

The ` key is located next to the "1" key on most English keyboards. If your keyboard does not show this key, you can assign another key: Choose Tools - Customize, click the Keyboard tab. Select the "View" category and the "Toggle Formula" function.


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


ცხრილებში გამოყენებული ფუნქციონალური ღილაკები.

მალსახმობი ღილაკები

ეფექტი

+F1

აჩვენებს მოცემულ უჯრაზე მიმაგრებულ შენიშვნას

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

ხსნის ფუნქციის ოსტატს.

Shift++F2

კურსორი გადაჰყავსშეტანის ხაზზესადაც შეგიძლიათ შეიტანოთ ფორმულა მოცემული უჯრისთვის.

+F3

ხსნის დიალოგს სახელების განსაზღვრა.

Shift++F4

აჩვენებს ან მალავს მონაცემთა ბაზის დამთვალიერებელს.

F4

შეტანის ველში გადააწყობს შედარებით ან აბსოლუტურ დამოწმებებს (მაგალითად A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

აჩვენებს ან მალავს ნავიგატორს.

Shift+F5

აჩვენებს მეორად უჯრებს

Shift+F9

აჩვენებს ძირითად უჯრებს

Shift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

მიმდინარე გვერდზე მართლწერის შემოწმება.

+F7

ხსნის სიტყვარს თუ მოცემული უჯრა შეიცავს ტექსტს.

F8

ჩართავს ან გამორთავს დამატებითი არჩევის რეჟიმს. ამ რეჟიმში, ისრების გამოყენებით შეგიძლიათ გააფართოვოთ არჩევანი. ასევე შეგიძლიათ დაწკაპოთ სხვა უჯრაზე არჩევანის გასაფართოვლებლად.

+F8

გამოარჩევს სიდიდეების შემცველ უჯრებს.

F9

Recalculates changed formulas in the current sheet.

+F9

თავიდან ითვლის ცხრილში არსებულ ყველა ფორმულას.

+F9

განაახლებს მიმდინარე დიაგრამას.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Shift+F11

ქმნის დოკუმენტის შაბლონს.

Shift+F11

განახლებები და შაბლონები.

F12

აჯგუფებს არჩეულ მომაცემთა რიგს.

+F12

განაჯგუფებს არჩეულ მონაცემთა რიგს.

+ Shift + ისარი

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+O

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+ Shift + ისარი

ზრდის მოცემული სვეტის სიგანეს.

+ Shift + ისარი

ამცირებს მიმდინარე სვეტის სიგანე.

+ Shift + ისარი

მოცემული უჯრის მიხედვით ოპტიმიზებას უკეთებს სვეტის სიმაღლესა და სიგანეს.


უჯრების ფორმატირება მალსახმობი ღილაკების გამოყენებით.

უჯრების შემდეგი ფორმატის მისადაგება შესაძლებელია კლავიატურიდან:

მალსახმობი ღილაკები

ეფექტი

+Shift+1 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

Open Format Cells dialog

+Shift+1 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

ორი ათეული, ათასეული გამყოფი.

+Shift+2 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

ექსპონენტის სტანდარტული ფორმატი

+Shift+3 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

თარიღის სტანდარტული ფორმატი

+Shift+4 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

ვალუტის კურსის სტანდარტული ფორმატი

+Shift+5 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

პროცენტის სტანდარტული ფორმატი (მეასედები)

+Shift+6 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

სტანდარტული ფორმატი


DataPilot-ის გამოყენება

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

ღილაკები

ეფქტი

Tab

ცვლის ფოკუსს დიალოგური სარკმლის არეებისა და ღილაკების გავლით წინ მოძრაობით.

Shift+Tab

ცვლის ფოკუსს დიალოგური სარკმლის არეებისა და ღილაკების გავლით უკან მოძრაობით.

Up Arrow

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით ზევით.

Down Arrow

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით ქვევით.

Left Arrow

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით მარცხნივ.

Right Arrow

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით მარჯვნივ.

Home

ირჩევს პირველ ელემენტს დიალოგის მიმდინარე არეში.

End

ირჩევს უკანასკნელ ელემენტს დიალოგის მიმდინარე არეში.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით ზევით.

+Down Arrow

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით ქვევით.

+Left Arrow

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით მარცხნივ.

+Right Arrow

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით მარჯვნივ.

+Home

გადააქვს მიმდინარე ველი თავში.

+End

გადააქვს მიმდინარე ველი ბოლოში.

Delete

შლის არედან მიმდინარე ველს.


Please support us!