რიცხვის ფორმატი: წილადის ნიშნის დამატება

ამატებს არჩეულ უჯრაში ერთ წილადის ნიშანს.

Icon Add Decimal Place

რიცხვის ფორმატი: ათეულის დამატება

Please support us!